Prawo dewizowe
Art. 46. Zmiana ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2001 r. poz. 623 i z 2002 r. poz. 253): (zmiany pominięte).

Struktura Prawo dewizowe

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. Zakres regulacji ustawy

Art. 2. Katalog pojęć ustawowych

Art. 3. Ograniczenia w obrocie dewizowym

Art. 4. Ogłoszenie wykazu walut wymienialnych

Rozdział 2. Odstępowanie od ograniczeń I obowiązków określonych w ustawie

Art. 5. Zezwolenia w zakresie odstępowania od ograniczeń w obrocie dewizowym

Art. 6. Przesłanki udzielania zezwoleń dewizowych

Art. 7. Minister do spraw finansów jako organ uprawniony do udzielania ogólnych zezwoleń dewizowych

Art. 8. Indywidualne zezwolenie dewizowe

Rozdział 3. Ograniczenia w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą oraz obrotu wartościami dewizowymi w kraju

Art. 9. Katalog ograniczeń w obrocie dewizowym

Art. 10. Przesłanki wprowadzenia szczególnych ograniczeń w obrocie dewizowym z zagranicą

Rozdział 4. Działalność kantorowa

Art. 11. Działalność kantorowa

Art. 12. Wymogi wobec podmiotu wykonującego działalność kantorową

Art. 13. Wymogi wobec podmiotów wykonujących czynnośCI bezpośrednio związane z działalnośCIą kantorową

Art. 14. Obowiązki przedsiębiorcy wykonującego działalność kantorową

Art. 15. Warunki sprzedaży wartośCI dewizowych kupionych w ramach działalnośCI kantorowej

Art. 16. Rejestr działalnośCI kantorowej

Art. 17. Wniosek o wpis do rejestru działalnośCI kantorowej

Art. 17a. Dane podlegajcie wpisowi do rejestru działalnośCI kantorowej

Art. 17aa. Prostowanie wpisu do rejestru działalnośCI kantorowej

Art. 17b. Obowiązek poinformowania o podjęciu lub zaprzestaniu działalnośCI kantorowej

Art. 17ba. Termin dokonania wpisu do rejestru działalnośCI kantorowej

Art. 17c. Zawieszenie wykonywania działalnośCI kantorowej

Art. 17ca. Decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalnośCI kantorowej

Art. 17cb. Ponowny wpis przedsiębiorcy do rejestru działalnośCI kantorowej

Art. 17cc. Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalnośCI kantorowej

Art. 17d. Rozporządzenie w sprawie wyposażenia lokalu do wykonywania działalnośCI kantorowej

Art. 17e. Stosowanie w sprawach dotyczących wpisu do rejestru działalnośCI kantorowej przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

Art. 17f. Odesłanie do przepisów ustawy – prawo przedsiębiorców

Rozdział 5. Obowiązki związane z wywozem za granicę I przywozem do kraju wartośCI dewizowych lub krajowych środków płatniczych

Art. 18. Obowiązki rezydentów I nierezydentów przekraczających granicę państwową

Art. 20. Obowiązek przedstawiania przywożonych I wywożonych wartośCI dewizowych

Art. 21. Rozporządzenie w sprawie dokonywania potwierdzenia przywozu I wywozu wartośCI dewizowych I środków płatniczych

Rozdział 6. Uchylony

Rozdział 7. Obowiązek związany z przekazami pieniężnymi za granicę oraz rozliczeniami w kraju w obrocie dewizowym

Art. 25. Dokonywanie przez rezydentów I nierezydentów przekazów pieniężnych za granicę I rozliczeń w kraju związanych z obrotem dewizowym

Rozdział 8. Obowiązki dotyczące przekazywania danych oraz przechowywania dokumentów związanych z obrotem dewizowym oraz działalnośCIą kantorową

Art. 30. Obowiązek przekazywania danych narodowemu bankowi polskiemu

Art. 31. Tajemnica danych uzyskanych przez nbp od banków I rezydentów

Art. 32. Obowiązek udzielania przez rezydentów informacji na żądanie uprawnionego banku

Art. 32a. Obowiązek przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli skarbowej I bankowej

Rozdział 9. Kontrola wykonywana przez prezesa narodowego banku polskiego

Art. 33. Zakres kontroli wykonywanej przez prezesa nbp

Art. 33a. Kontrola działalnośCI kantorowej przedsiębiorcy

Art. 34. Kontrola przeprowadzana przez pracowników nbp

Art. 35. Obowiązki kontrolowanych I uprawnienia kontrolerów

Art. 36. Protokół sprawozdanie z kontroli

Art. 36a. Informowanie o nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli

Art. 36b. Elementy protokołu I sprawozdania z kontroli

Art. 36c. Dodatkowe elementy protokołu I sprawozdania z kontroli

Art. 37. Zasady sporządzania protokołu kontroli, zastrzeżenia do protokołu

Art. 38. Zasady sporządzania sprawozdania z kontroli, zastrzeżenia do sprawozdania

Art. 40. Zalecenia pokontrolne prezesa nbp

Art. 40b. Obowiązek poinformowania o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych

Art. 40c. Rażące naruszenie przepisów prawa lub warunków udzielonego zezwolenia lub wykonywania działalnośCI kantorowej

Art. 41. Podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa przez kontrolowany podmiot

Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 43. Zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Art. 44. Zmiana ustawy o kontroli skarbowej

Art. 45. Zmiana ustawy - kodeks celny

Art. 46. Zmiana ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Art. 47. Zmiana ustawyo funduszach inwestycyjnych

Art. 48. Zmiana ustawy o narodowym banku polskim

Art. 49. Zmiana ustawy - prawo bankowe

Art. 50. Zmiana ustawy - kodeks karny skarbowy

Art. 51. Zmiana ustawy o opłacie skarbowej

Art. 52. Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartośCI majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Art. 53. Zmiana ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się I bankach zrzeszających

Art. 54. Zmiana ustawyo skutkach wprowadzenia w niektórych krajach członkowskich unii europejskiej wspólnej waluty euro

Rozdział 11. Przepisy przejściowe I końcowe

Art. 55. Przepis przejściowy

Art. 56. Przepis przejściowy

Art. 57. Przepis przejściowy

Art. 58. Przepis przejściowy

Art. 59. Przepis przejściowy

Art. 60. Przepis przejściowy

Art. 61. Utrata mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.- prawo dewizowe

Art. 62. Termin utraty mocy niektórych przepisów ustawy

Art. 63. Wejście ustawy w życie