Prawo dewizowe
Rozdział 4. Działalność kantorowa

Art. 11. Działalność kantorowa - 1. Działalność kantorowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy...

Art. 12. Wymogi wobec podmiotu wykonującego działalność kantorową - 1. Działalność kantorowa może być wykonywana przez: 1) osobę fizyczną,...

Art. 13. Wymogi wobec podmiotów wykonujących czynnośCI bezpośrednio związane z działalnośCIą kantorową - 1. Czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem działalności kantorowej mogą być...

Art. 14. Obowiązki przedsiębiorcy wykonującego działalność kantorową - 1. Przedsiębiorca, który wykonuje działalność kantorową, jest obowiązany zapewnić:1) prowadzenie...

Art. 15. Warunki sprzedaży wartośCI dewizowych kupionych w ramach działalnośCI kantorowej - Sprzedaż wartości dewizowych, kupionych w ramach działalności kantorowej, może być...

Art. 16. Rejestr działalnośCI kantorowej - 1. Organem prowadzącym rejestr jest Prezes Narodowego Banku Polskiego. 2....

Art. 17. Wniosek o wpis do rejestru działalnośCI kantorowej - 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku...

Art. 17a. Dane podlegajcie wpisowi do rejestru działalnośCI kantorowej - 1. Wpisowi do rejestru podlegają dane określone w art. 17...

Art. 17aa. Prostowanie wpisu do rejestru działalnośCI kantorowej - 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego prostuje z urzędu wpis do...

Art. 17b. Obowiązek poinformowania o podjęciu lub zaprzestaniu działalnośCI kantorowej - Przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić pisemnie Prezesa Narodowego Banku Polskiego o...

Art. 17ba. Termin dokonania wpisu do rejestru działalnośCI kantorowej - 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy...

Art. 17c. Zawieszenie wykonywania działalnośCI kantorowej - 1. Przedsiębiorca może zawiesić, na okres nie dłuższy niż 2...

Art. 17ca. Decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalnośCI kantorowej - 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego wydaje decyzję o zakazie wykonywania...

Art. 17cb. Ponowny wpis przedsiębiorcy do rejestru działalnośCI kantorowej - 1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis...

Art. 17cc. Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalnośCI kantorowej - Prezes Narodowego Banku Polskiego wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego...

Art. 17d. Rozporządzenie w sprawie wyposażenia lokalu do wykonywania działalnośCI kantorowej - Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa...

Art. 17e. Stosowanie w sprawach dotyczących wpisu do rejestru działalnośCI kantorowej przepisów kodeksu postępowania administracyjnego - W sprawach dotyczących wpisu do rejestru, nieuregulowanych w niniejszym rozdziale,...

Art. 17f. Odesłanie do przepisów ustawy – prawo przedsiębiorców - W zakresie nieuregulowanym w ustawie do działalności kantorowej stosuje się...