Prawo dewizowe

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. Zakres regulacji ustawy - Ustawa określa obrót dewizowy z zagranicą oraz obrót wartościami dewizowymi...

Art. 2. Katalog pojęć ustawowych - 1. W rozumieniu ustawy:1) rezydentami są: a) osoby fizyczne mające...

Art. 3. Ograniczenia w obrocie dewizowym - 1. Dokonywanie obrotu dewizowego jest dozwolone, z zastrzeżeniem ograniczeń:1) określonych...

Art. 4. Ogłoszenie wykazu walut wymienialnych - Prezes Narodowego Banku Polskiego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej...

Rozdział 2. Odstępowanie od ograniczeń I obowiązków określonych w ustawie

Art. 5. Zezwolenia w zakresie odstępowania od ograniczeń w obrocie dewizowym - Dozwolone jest odstępowanie od ograniczeń określonych w art. 9 katalog...

Art. 6. Przesłanki udzielania zezwoleń dewizowych - 1. Zezwoleń dewizowych udziela się, jeżeli nie zagraża to interesowi...

Art. 7. Minister do spraw finansów jako organ uprawniony do udzielania ogólnych zezwoleń dewizowych - Minister właściwy do spraw finansów publicznych udziela, w drodze rozporządzenia,...

Art. 8. Indywidualne zezwolenie dewizowe - 1. Indywidualne zezwolenie dewizowe jest wymagane na odstąpienie od ograniczenia...

Rozdział 3. Ograniczenia w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą oraz obrotu wartościami dewizowymi w kraju

Art. 9. Katalog ograniczeń w obrocie dewizowym - Ograniczeniom podlega:1) (uchylony) 2) (uchylony) 3) (uchylony) 4) wywóz, wysyłanie...

Art. 10. Przesłanki wprowadzenia szczególnych ograniczeń w obrocie dewizowym z zagranicą - 1. W zakresie obrotu dewizowego z zagranicą mogą być wprowadzane...

Rozdział 4. Działalność kantorowa

Art. 11. Działalność kantorowa - 1. Działalność kantorowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy...

Art. 12. Wymogi wobec podmiotu wykonującego działalność kantorową - 1. Działalność kantorowa może być wykonywana przez: 1) osobę fizyczną,...

Art. 13. Wymogi wobec podmiotów wykonujących czynnośCI bezpośrednio związane z działalnośCIą kantorową - 1. Czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem działalności kantorowej mogą być...

Art. 14. Obowiązki przedsiębiorcy wykonującego działalność kantorową - 1. Przedsiębiorca, który wykonuje działalność kantorową, jest obowiązany zapewnić:1) prowadzenie...

Art. 15. Warunki sprzedaży wartośCI dewizowych kupionych w ramach działalnośCI kantorowej - Sprzedaż wartości dewizowych, kupionych w ramach działalności kantorowej, może być...

Art. 16. Rejestr działalnośCI kantorowej - 1. Organem prowadzącym rejestr jest Prezes Narodowego Banku Polskiego. 2....

Art. 17. Wniosek o wpis do rejestru działalnośCI kantorowej - 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku...

Art. 17a. Dane podlegajcie wpisowi do rejestru działalnośCI kantorowej - 1. Wpisowi do rejestru podlegają dane określone w art. 17...

Art. 17aa. Prostowanie wpisu do rejestru działalnośCI kantorowej - 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego prostuje z urzędu wpis do...

Art. 17b. Obowiązek poinformowania o podjęciu lub zaprzestaniu działalnośCI kantorowej - Przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić pisemnie Prezesa Narodowego Banku Polskiego o...

Art. 17ba. Termin dokonania wpisu do rejestru działalnośCI kantorowej - 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy...

Art. 17c. Zawieszenie wykonywania działalnośCI kantorowej - 1. Przedsiębiorca może zawiesić, na okres nie dłuższy niż 2...

Art. 17ca. Decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalnośCI kantorowej - 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego wydaje decyzję o zakazie wykonywania...

Art. 17cb. Ponowny wpis przedsiębiorcy do rejestru działalnośCI kantorowej - 1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis...

Art. 17cc. Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalnośCI kantorowej - Prezes Narodowego Banku Polskiego wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego...

Art. 17d. Rozporządzenie w sprawie wyposażenia lokalu do wykonywania działalnośCI kantorowej - Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa...

Art. 17e. Stosowanie w sprawach dotyczących wpisu do rejestru działalnośCI kantorowej przepisów kodeksu postępowania administracyjnego - W sprawach dotyczących wpisu do rejestru, nieuregulowanych w niniejszym rozdziale,...

Art. 17f. Odesłanie do przepisów ustawy – prawo przedsiębiorców - W zakresie nieuregulowanym w ustawie do działalności kantorowej stosuje się...

Rozdział 5. Obowiązki związane z wywozem za granicę I przywozem do kraju wartośCI dewizowych lub krajowych środków płatniczych

Art. 18. Obowiązki rezydentów I nierezydentów przekraczających granicę państwową - Rezydenci i nierezydenci przekraczający granicę państwową są obowiązani zgłaszać, w...

Art. 20. Obowiązek przedstawiania przywożonych I wywożonych wartośCI dewizowych - 1. Rezydenci i nierezydenci są obowiązani przedstawiać organom celnym lub...

Art. 21. Rozporządzenie w sprawie dokonywania potwierdzenia przywozu I wywozu wartośCI dewizowych I środków płatniczych - Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem...

Rozdział 6. Uchylony -

Rozdział 7. Obowiązek związany z przekazami pieniężnymi za granicę oraz rozliczeniami w kraju w obrocie dewizowym

Art. 25. Dokonywanie przez rezydentów I nierezydentów przekazów pieniężnych za granicę I rozliczeń w kraju związanych z obrotem dewizowym - 1. Rezydenci i nierezydenci są obowiązani dokonywać przekazów pieniężnych za...

Rozdział 8. Obowiązki dotyczące przekazywania danych oraz przechowywania dokumentów związanych z obrotem dewizowym oraz działalnośCIą kantorową

Art. 30. Obowiązek przekazywania danych narodowemu bankowi polskiemu - 1. Rezydenci dokonujący obrotu dewizowego oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową...

Art. 31. Tajemnica danych uzyskanych przez nbp od banków I rezydentów - Narodowy Bank Polski jest obowiązany do przestrzegania tajemnicy w zakresie...

Art. 32. Obowiązek udzielania przez rezydentów informacji na żądanie uprawnionego banku - Rezydenci, na żądanie uprawnionego banku, obowiązanego do przekazywania, na podstawie...

Art. 32a. Obowiązek przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli skarbowej I bankowej - Przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową oraz rezydenci i nierezydenci dokonujący czynności...

Rozdział 9. Kontrola wykonywana przez prezesa narodowego banku polskiego

Art. 33. Zakres kontroli wykonywanej przez prezesa nbp - 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego wykonuje kontrolę:1) udzielonych indywidualnych zezwoleń...

Art. 33a. Kontrola działalnośCI kantorowej przedsiębiorcy - Do kontroli działalności kantorowej przedsiębiorcy, kontroli wykonywania przez przedsiębiorców obowiązku,...

Art. 34. Kontrola przeprowadzana przez pracowników nbp - 1. Kontrolę, o której mowa w art. 33 zakres kontroli...

Art. 35. Obowiązki kontrolowanych I uprawnienia kontrolerów - 1. Kierownik kontrolowanej jednostki jest obowiązany zapewnić kontrolerom warunki niezbędne...

Art. 36. Protokół sprawozdanie z kontroli - Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w sporządzonym przez siebie:1) protokóle,...

Art. 36a. Informowanie o nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli - Kontrolerzy informują kierownika kontrolowanej jednostki o istotnych nieprawidłowościach stwierdzonych w...

Art. 36b. Elementy protokołu I sprawozdania z kontroli - Protokół i sprawozdanie, o których mowa w art. 36 protokół...

Art. 36c. Dodatkowe elementy protokołu I sprawozdania z kontroli - Protokół i sprawozdanie powinny ponadto zawierać:1) nazwę kontrolowanej jednostki w...

Art. 37. Zasady sporządzania protokołu kontroli, zastrzeżenia do protokołu - 1. Protokół, o którym mowa w art. 36 protokół sprawozdanie...

Art. 38. Zasady sporządzania sprawozdania z kontroli, zastrzeżenia do sprawozdania - 1. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 36 protokół sprawozdanie...

Art. 40. Zalecenia pokontrolne prezesa nbp - 1. W przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości, Prezes...

Art. 40b. Obowiązek poinformowania o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych - Kierownik kontrolowanej jednostki jest obowiązany, w terminie 30 dni od...

Art. 40c. Rażące naruszenie przepisów prawa lub warunków udzielonego zezwolenia lub wykonywania działalnośCI kantorowej - W przypadku stwierdzenia w toku kontroli rażącego naruszenia:1) przepisów prawa...

Art. 41. Podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa przez kontrolowany podmiot - W razie powstania w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia...

Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 43. Zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu...

Art. 44. Zmiana ustawy o kontroli skarbowej - W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli...

Art. 45. Zmiana ustawy - kodeks celny - W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks...

Art. 46. Zmiana ustawy o pracowniczych programach emerytalnych - W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych...

Art. 47. Zmiana ustawyo funduszach inwestycyjnych - W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach...

Art. 48. Zmiana ustawy o narodowym banku polskim - W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym...

Art. 49. Zmiana ustawy - prawo bankowe - W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo...

Art. 50. Zmiana ustawy - kodeks karny skarbowy - W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks...

Art. 51. Zmiana ustawy o opłacie skarbowej - W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie...

Art. 52. Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartośCI majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł - W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu...

Art. 53. Zmiana ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się I bankach zrzeszających - W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu...

Art. 54. Zmiana ustawyo skutkach wprowadzenia w niektórych krajach członkowskich unii europejskiej wspólnej waluty euro - W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o skutkach...

Rozdział 11. Przepisy przejściowe I końcowe

Art. 55. Przepis przejściowy - 1. Postępowanie w sprawach dewizowych wszczęte i niezakończone przed dniem...

Art. 56. Przepis przejściowy - Do czasu wydania przepisów wykonawczych określonych w niniejszej ustawie, nie...

Art. 57. Przepis przejściowy - 1. Banki oraz oddziały banków zagranicznych uprawnione, na mocy przepisów...

Art. 58. Przepis przejściowy - 1. Podmioty uprawnione, na podstawie dotychczasowych przepisów, do prowadzenia działalności...

Art. 59. Przepis przejściowy - Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o:1) osobach krajowych w...

Art. 60. Przepis przejściowy - Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o ustawie z dnia...

Art. 61. Utrata mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.- prawo dewizowe - Traci moc ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r.- Prawo...

Art. 62. Termin utraty mocy niektórych przepisów ustawy - Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej...

Art. 63. Wejście ustawy w życie - Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r....