Prawo atomowe
Art. 33n. Obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji przez osoby wykonujące badania, zbiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego

1. Osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoba nadzorująca ich wykonywanie, są obowiązani do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.2. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoba nadzorująca ich wykonywanie, są obowiązani uzyskać co najmniej 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat.3. Osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoba nadzorująca ich wykonywanie, wykonuje obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez:1) ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, kończącego się wewnętrznym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie tego szkolenia oraz zdanie egzaminu, lub2) ukończenie innego niż wskazane w pkt 1 szkolenia obejmującego tematykę ochrony radiologicznej, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego lub metod i procedur badań parametrów technicznych urządzeń radiologicznych oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu każdego z tych szkoleń, lub3) udział w krajowych lub międzynarodowych kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych poświęconych zagadnieniom, o których mowa w pkt 2, lub4) wygłoszenie wykładu lub wystąpienia w zakresie zagadnień, o których mowa w pkt 2, na krajowym lub międzynarodowym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym.4. Osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoba nadzorująca ich wykonywanie, otrzymuje za:1) ukończenie szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 – 20 punktów szkoleniowych;2) ukończenie szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 – 1 punkt szkoleniowy za każdą godzinę ukończonego szkolenia;3) udział w krajowym lub międzynarodowym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 – 5 punktów szkoleniowych;4) wygłoszenie wykładu lub wystąpienia, o których mowa w ust. 3 pkt 4 – 10 punktów szkoleniowych.5. Punkty szkoleniowe za wygłoszenie wykładu lub wystąpienia o tej samej treści mogą być przyznane na podstawie ust. 4 pkt 4 tylko raz.6. Punkty szkoleniowe, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, dotyczące jednego wydarzenia nie sumują się.7. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.8. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może prowadzić podmiot, który:1) dysponuje:a) kadrą dydaktyczną składającą się z osób posiadających wyższe wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe, zgodne z zakresem prowadzonych szkoleń, w szczególności w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta,b) egzaminatorami spełniającymi wymogi, o których mowa w lit. a,c) kierownikiem szkolenia posiadającym tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz legitymującym się nie krótszym niż dziesięcioletni stażem pracy w zakresie zastosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych lub w ochronie radiologicznej pacjenta;2) dysponuje obiektami i wyposażeniem umożliwiającymi prowadzenie szkolenia;3) stosuje jednolity system oceny wykładów, kadry dydaktycznej i organizacji szkolenia i egzaminu;4) uzyskał wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 7.9. Podmiot prowadzący szkolenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, jest obowiązany:1) zapewnić warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe prowadzenie szkoleń;2) zapewnić prowadzenie szkoleń przez osoby, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. a i c;3) informować Głównego Inspektora Sanitarnego o planowanych terminach i miejscach prowadzenia szkoleń, nie później niż na 14 dni przed dniem ich rozpoczęcia;4) prowadzić szkolenia zgodnie z ramowym programem szkoleń określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 19;5) prowadzić dokumentację związaną z organizacją i przebiegiem szkolenia, w szczególności regulaminy szkolenia i protokoły przebiegu egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1; dokumentacja zawiera w szczególności dane osobowe uczestnika szkolenia oraz osoby prowadzącej szkolenie obejmujące imiona i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku uczestnika szkolenia lub osoby prowadzącej szkolenie, nieposiadających obywatelstwa polskiego – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tych osób;6) udostępniać niezwłocznie dokumentację związaną z prowadzeniem szkolenia na żądanie Głównego Inspektora Sanitarnego;7) przekazać niezwłocznie uczestnikowi szkolenia podpisany przez kierownika szkolenia i egzaminatora certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu;8) przekazywać Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu wykaz osób, które uzyskały certyfikat, o którym mowa w pkt 7, w tym ich dane osobowe, o których mowa w pkt 5, w terminie 14 dni od dnia wydania certyfikatu.10. Wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 7, dokonuje się na wniosek zawierający:1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę wnioskodawcy;2) numer wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile taki numer posiada;3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, o ile taki numer posiada;4) numer REGON wnioskodawcy, o ile taki numer został nadany;5) wskazanie zakresu, w jakim wnioskodawca zamierza prowadzić szkolenia;6) listę członków kadry dydaktycznej i egzaminatorów oraz wskazanie kierownika szkolenia.11. Rejestr, o którym mowa w ust. 7, jest jawny i zawiera:1) informacje, o których mowa w ust. 10 pkt 1 i 5;2) numer wpisu do rejestru;3) datę wpisu do rejestru.12. Główny Inspektor Sanitarny zamieszcza dane zawarte w rejestrze, o którym mowa w ust. 7, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.13. Główny Inspektor Sanitarny niezwłocznie wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru, o którym mowa w ust. 7, zaświadczenie o wpisie do rejestru.14. Podmiot prowadzący szkolenia wpisany do rejestru, o którym mowa w ust. 7, jest obowiązany informować Głównego Inspektora Sanitarnego o:1) zmianie danych podlegających wpisowi do rejestru, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych;2) zaprzestaniu wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie objętym wpisem do rejestru, w terminie 14 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.15. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi kontrolę podmiotów wpisanych do rejestru, o którym mowa w ust. 7, w zakresie spełniania wymogów określonych w ust. 9, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w szczególności w zakresie realizacji programu szkolenia i kwalifikacji kadry dydaktycznej.16. W przypadku niespełniania przez podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w ust. 7, wymogów określonych w ust. 9, Główny Inspektor Sanitarny nakazuje, w drodze zaleceń pokontrolnych, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.17. W przypadku:1) rażącego naruszenia przez podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w ust. 7, wymogów określonych w ust. 9 lub2) uniemożliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 15, lub3) nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 16, lub4) zaprzestania wykonywania działalności w zakresie objętym wpisem do rejestru, o którym mowa w ust. 7– Główny Inspektor Sanitarny wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, podmiot z rejestru, o którym mowa w ust. 7.18. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, mogą prowadzić podmioty, które spełniają wymogi określone w przepisach ust. 8 pkt 1 i 2.19. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:1) formy szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, i jego ramowy program,2) zakres tematyczny szkolenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,3) wzór certyfikatu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2– mając na względzie zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych badań diagnostycznych, zabiegów lub leczenia z zastosowaniem promieniowania jonizującego.

Struktura Prawo atomowe

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. Zakres regulacji ustawy

Art. 2. Zapewnienie odpowiednich środków dla wykonywania działalnośCI

Art. 3. Objaśnienie pojęć ustawowych

Rozdział 2. Zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Art. 4. Działalność wymagająca zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia oraz działalność zabroniona

Art. 5. Zezwolenie na wykonywanie działalnośCI, zgłoszenie wykonywania działalnośCI

Art. 51. Powiadomienia o wykonywaniu działalnośCI związanej z narażeniem

Art. 5a. Zakaz przekazania materiałów I substancji podmiotom niemającym zezwolenia

Art. 5b. Poziom odniesienia dla narażenia zewnętrznego na promieniowanie gamma emitowane przez materiały budowlane wewnątrz pomieszczeń

Art. 6. Rozporządzenie w sprawie określenia działalnośCI związanej z narażeniem nie wymagającej uzyskania zezwolenia

Art. 6a. Rozporządzenie w sprawie określenia działalnośCI związanej z narażeniem nie wymagającej powiadomienia

Art. 6b. Rozporządzenie w sprawie oznaczania stężenia promieniotwórczego w materiałach budowlanych

Rozdział 3. Bezpieczeństwo jądrowe I ochrona radiologiczna oraz ochrona zdrowia pracowników

Art. 7. Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej, uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej

Art. 71. Komisja egzaminacyjna w zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Art. 72. Zakres obowiązków I uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Art. 73. Ustawowe pojęcie inspektora ochrony radiologicznej

Art. 7a. Opinia na temat urządzeń ochronnych I przyrząDów dozymetrycznych

Art. 8. Uzasadnienie wprowadzenia nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego

Art. 8a. Zawiadomienie o przewidywanym przekształceniu jednostki organizacyjnej lub zakończeniu przez nią działalnośCI

Art. 8b. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do syndyka I zarządcy

Art. 9. Zasada optymalizacji narażenia, limity użytkowe stawek

Art. 9a. Wyspecjalizowana służba ochrony radiologicznej

Art. 10. Orzeczenie uprawnionego lekarza

Art. 11. Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Art. 11a. Komisja do spraw kontroli kwalifikacji zawodowych pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Art. 11b. Plany szkolenia pracowników

Art. 12. Wymogi na stanowisko o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Art. 12a. Wniosek o nadanie uprawnień; rejestr jednostek uprawnionych do szkoleń

Art. 12b. Rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień do zajmowania stanowisk o określonych specjalnościach

Art. 12c. Uprawnienia do wykonywania czynnośCI o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Art. 12d. Nadawanie uprawnień rejestr jednostek uprawnionych do szkoleń

Art. 12e. Przerwa w wykonywaniu przez pracownika czynnośCI objętych uprawnieniem

Art. 12f. Cofnięcie uprawnień do zajmowania stanowiska

Art. 12g. Forma wniosków o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Art. 12h. Forma wniosków wpis jednostki prowadzącej szkolenie do rejestru

Art. 13. Pojęcie dawek granicznych

Art. 14. Promieniowanie jonizujące

Art. 16. Ocena narażenia

Art. 17. Kategorie pracowników

Art. 18. Podział lokalizacji miejsc pracy

Art. 18a. System rejestracji I analizy wystąpienia narażenia przypadkowego

Art. 19. Narażenie na większe dawki promieniowania

Art. 20. Dawki graniczne dla członka ekipy awaryjnej w przypadku zdarzenia radiacyjnego

Art. 20a. Obowiązek zapewnienia opieki medycznej I ochrony indywidualnej członkom ekipy awaryjnej

Art. 21. Dawki indywidualne - pomiary, rejestr

Art. 22. Informacja z centralnego rejestru dawek

Art. 23. Ocena narażenia promieniowania naturalnego

Art. 23a. Teren skażony

Art. 23b. Poziom odniesienia dla średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu

Art. 23c. Obowiązek zapewnienia pomiaru stężenia radonu w miejscu pracy

Art. 23d. Informacja o wartośCI średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu w budynku, lokalu lub pomieszczeniu

Art. 23e. Identyfikacja terenów narażonych na radon

Art. 23f. Krajowy plan działania w przypadku narażenia na radon

Art. 23g. Zadania prezesa państwowej agencji atomistyki

Art. 23h. Obowiązki operatora statku powietrznego

Art. 24. Ocena narażenia ogółu ludnośCI

Art. 25. Rozporządzenie dotyczące dawek granicznych oraz terenów kontrolowanych I nadzorowanych

Art. 26. Obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej dotyczące bezpieczeństwa pracowników

Art. 27. świadectwo wzorcowania

Art. 28. Rozporządzenie dotyczące rejestracji dawek indywidualnych oraz sprzętu dozymetrycznego

Art. 29. Ochrona radiologiczna, paszport dozymetryczny, rozporządzenie

Art. 30. Nadzór medyczny

Art. 31. Skierowanie na badania lekarskie po przekroczeniu dawki granicznej

Art. 32. Odwołanie od orzeczeń lekarskich

Art. 32a. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy wobec uczniów, studentów I praktykantów

Art. 32b. Obowiązek bieżącego informowania pracowników o stanie ochrony radiologicznej w jednostce

Art. 32c. Prawo do informacji od kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem

Art. 33. Dotacje celowe dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej kraju

Rozdział 3a. Stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz w celu obrazowania pozamedycznego

Art. 33a. Zakres promieniowania jonizującego w celach medycznych

Art. 33b. Ochrona radiologiczna osób poddawanych ekspozycji medycznej

Art. 33c. Uzasadnienie przeprowadzenia ekspozycji medycznej

Art. 33d. Optymalizacja ochrony radiologicznej pacjenta

Art. 33e. Szczególna ochrona w związku z ekspozycją medyczną

Art. 33f. Szczegółowe medyczne procedury radiologiczne

Art. 33g. Diagnostyczne poziomy referencyjne

Art. 33h. Zadania lekarzy biorących udział w stosowaniu procedur szczegółowych związanych z ekspozycją medyczną

Art. 33i. Obowiązki lekarzy wobec pacjenta skierowanego na zabiegi medyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego

Art. 33j. Obowiązki jednostki ochrony zdrowia w zakresie urządzeń radiologicznych

Art. 33k. Obowiązki jednostki ochrony zdrowia w zakresie stosowanego sprzętu radiologicznego

Art. 33l. Kontrola parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych

Art. 33m. Wystąpienie w jednostce ochrony zdrowia ekspozycji niezamierzonej lub narażenia przypadkowego

Art. 33n. Obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji przez osoby wykonujące badania, zbiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego

Art. 33o. Uwzględnianie w programach specjalizacji szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta

Art. 33p. Zgoda na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii I leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych

Art. 33q. Zgoda na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki z podawaniem produktów radiofarmaceutycznych

Art. 33r. Krajowa baza urządzeń radiologicznych

Art. 33s. Komisje do spraw procedur I audytów klinicznych zewnętrznych

Art. 33t. Wzorcowe medyczne procedury radiologiczne dla standardowych ekspozycji medycznych

Art. 33u. Audyty kliniczne

Art. 33v. Audyt kliniczny wewnętrzny

Art. 33w. Audyt kliniczny zewnętrzny

Art. 33x. Rozporządzenie w sprawie audytów klinicznych

Art. 33y. Informacja o negatywnym wyniku audytu klinicznego zewnętrznego

Art. 33z. Eksperyment medyczny, badanie kliniczne produktu leczniczego I wyrobu medycznego lub badanie działania wyrobu

Art. 33za. Badania przesiewowe

Art. 33zb. Obowiązki podmiotu organizującego badania przesiewowe

Art. 33zc. Ocena jakośCI badań przesiewowych I ich wyników

Art. 33zd. Rozporządzenie w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego

Art. 33ze. Krajowe centrum

Art. 33zf. Centralny rejestr danych o ekspozycjach medycznych

Art. 33zg. Narażenie w wyniku obrazowania pozamedycznego

Art. 33zh. Narażenie w wyniku obrazowania pozamedycznego

Art. 33zi. Zlecenie przeprowadzenia ekspozycji w wyniku obrazowania pozamedycznego

Art. 33zj. Dopuszczalność przeprowadzenia ekspozycji w wyniku obrazowania pozamedycznego

Art. 33zk. Procedura wzorcowa dla ekspozycji w wyniku obrazowania pozamedycznego

Art. 33zl. Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących ograniczników dawek I dawek granicznych

Art. 33zm. Rozporządzenie w sprawie procedur wzorcowych I procedur szczegółowych

Rozdział 4. Obiekty jądrowe

Art. 34. Zakaz wykonywania działalnośCI

Art. 35. Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego

Art. 35a. Prawo do uzyskania pisemnej informacji o stanie bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej obiektu

Art. 35b. Lokalizacja obiektu jądrowego

Art. 36. Budowa obiektu jądrowego

Art. 36a. Wniosek o wydanie wyprzedzającej opinii dotyczącej lokalizacji obiektu jądrowego

Art. 36b. Zakaz stosowania technologii niesprawdzonych

Art. 36c. Projekt obiektu jądrowego

Art. 36d. Analiza bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa jądrowego

Art. 36e. Zasady budowy obiektu jądrowego

Art. 36f. Obszar ograniczonego użytkowania wokół obiektu

Art. 36g. Ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu

Art. 36h. Ponowne określenie granic obszaru w razie zmian

Art. 36i. Zakaz wkraczania na obszar ograniczonego użytkowania w razie zdarzenia radiacyjnego

Art. 36j. Klasa bezpieczeństwa

Art. 36k. Zintegrowany system zarządzania

Art. 37. Zezwolenie na budowę

Art. 37a. Zasady uruchomienia, rozruchu obiektu jądrowego

Art. 37b. Decyzja o wstrzymaniu rozruchu obiektu jądrowego

Art. 37c. Obowiązki kierownika jednostki

Art. 37d. Modyfikacja lub modernizacja systemu lub elementu konstrukcji lub wyposażenia obiektu jądrowego

Art. 37e. Ocena okresowa bezpieczeństwa jądrowego obiektu

Art. 38. Obszar ograniczonego użytkowania

Art. 38a. Likwidacja obiektu jądrowego

Art. 38b. Program likwidacji obiektu jądrowego

Art. 38c. Raport z likwidacji obiektu jądrowego

Art. 38d. Fundusz likwidacyjny

Art. 38e. Wyłączenie stosowania przepisów kpa

Art. 38f. Stosowanie przepisów rozdziału do wydania zezwoleń

Art. 38g. Zezwolenie na wykonywanie działalnośCI

Art. 39. Zmniejszenie mocy lub wyłączenie obiektu jądrowego

Art. 39a. Termin wydania decyzji

Art. 39b. Wniosek o wydanie ogólnej opinii dotyczącej planowanych rozwiązań

Art. 39c. Wyłączenie stosowania przepisów kpa

Art. 39d. Ogłoszenie treśCI wniosku o wydanie zezwolenia

Art. 39e. Kontrola, pomoc ekspertów w toku oceny wniosku

Art. 39f. Wystąpienie prezesa agencji do rady do spraw bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Art. 39g. Określenie warunków wykonywania działalnośCI

Art. 39h. Przesłanki dokonania zmiany warunków wykonywanej działalnośCI

Art. 39i. Obowiązki uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach I opinii komisji

Art. 39ia. Zezwolenie na budowę obiektu jądrowego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

Art. 39j. Opinia komisji europejskiej w sprawie zezwolenia na rozruch obiektu jądrowego

Art. 39ja. Przedstawienie prezesowi państwowej agencji atomistyki pozwolenia na użytkowanie obiektu jądrowego

Art. 39k. Warunki wydania pozwolenia na budowę, użytkowanie albo lub rozbiórkę obiektu jądrowego

Art. 39ka. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego

Rozdział 4a. Informacja społeczna w zakresie obiektów energetyki jądrowej

Art. 39l. Katalog pojęć używanych w rozdziale

Art. 39m. Lokalne centrum informacyjne

Art. 39n. Lokalny komitet informacyjny

Art. 39o. Gminny punkt informacyjny

Rozdział 4b. Strategia I polityka w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Art. 39p. Strategia I polityka w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Art. 39q. Sprawozdanie z realizacji strategii bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Rozdział 5. Materiały I technologie jądrowe

Art. 40. Objaśnienie wyrażeń na potrzeby rozdziału

Art. 41. Materiały jądrowe - ochrona, kontrola systemu

Art. 41a. Zakaz, kontrola

Art. 41b. CzynnośCI kierownika jednostki organizacyjnej

Art. 41c. Przekazanie niezbędnych informacji

Art. 41d. Obowiązki kierownika

Art. 41e. CzynnośCI kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność polegająCą na składowaniu odpadów promieniotwórczych

Art. 41f. CzynnośCI kierownika jednostki wykorzystującej materiały jądrowe

Art. 41g. Kierownik jednostki prowadzący działalność badawczo - rozwojową

Art. 41h. Kierownik jednostki prowadzącej działalność w zakresie wytwarzania urządzeń

Art. 41i. Kierownik jednostki dokonującej przywozu lub wywozu materiałów lub urządzeń

Art. 41j. Kierownik jednostki bęDącej odbiorcą końcowym urządzeń lub materiałów

Art. 41k. Dostęp do gruntów lub zabudowań

Art. 41l. Dostęp do jednostek organizacyjnych I gruntów

Art. 41l1. Kontrola technologii jądrowych oraz zabezpieczeń materiałów jądrowych

Art. 41m. Ochrona fizyczna obiektu jądrowego

Art. 41n. Opracowywanie, zatwierdzanie I opiniowanie systemów ochrony fizycznej

Art. 41o. Opracowanie podstawowych zagrożeń projektowych

Art. 41p. Zespół do opracowania projektu podstawowego zagrożenia projektowego

Art. 41q. Udostępnianie informacji zawartych w podstawowym zagrożeniu projektowym

Art. 41r. Terminy przeglądu I aktualizacja podstawowych zagrożeń projektowych

Art. 41s. Weryfikacja I aktualizacja podstawowego zagrożenia projektowego

Art. 41t. Zawiadomienie o możliwośCI wystąpienia zagrożenia

Art. 42. Rozporządzenie dotyczące ochrony fizycznej

Art. 42a. Ochrona budynków I urządzeń niewchodzących w skład obiektu jądrowego

Rozdział 6. źróDła promieniowania jonizującego

Art. 43. Kontrola I ewidencja źródeł promieniowania

Art. 43a. Obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej wytwarzającej źróDła wysokoaktywne

Art. 43b. Obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej działalność ze źróDłem wysokoaktywnym

Art. 43c. Rejestr źródeł wysokoaktywnych

Art. 43d. Szkolenie pracowników

Art. 43e. Kampania odzyskiwania źródeł niekontrolowanych

Art. 43f. Obowiązki podmiotów zajmujących się przetwórstwem złomu metali lub hurtowym importem wyrobów metalowych z państw spoza ue

Art. 44. Kontrola urządzeń

Art. 44a. Obowiązki informacyjne dostawcy urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące lub zawierających źróDło promieniotwórcze

Art. 45. Rozporządzenie dotyczące bezpiecznej pracy ze źróDłami promieniowania jonizującego

Art. 46. Rozporządzenie dotyczące bezpiecznej pracy z materiałami radiologicznymi

Rozdział 7. Odpady promieniotwórcze I wypalone paliwo jądrowe

Art. 47. Kwalifikacja odpadów promieniotwórczych

Art. 48. Podmiot dokonujący kwalifikacji

Art. 48a. Odpowiedzialność za postępowanie z odpadami promieniotwórczymi lub z wypalonym paliwem jądrowym

Art. 48b. Obowiązki jednostki w zakresie optymalizacji wpływu odpadów promieniotwórczych na środowisko

Art. 48c. Termin przekazania odpadów promieniotwórczych do składowania lub przetwarzania

Art. 48d. Przekazanie odpadów do składowania

Art. 49. Ewidencja I ochrona fizyczna odpadów

Art. 49a. Kontrola zgodnośCI stanu odpadów promieniotwórczych z danymi w karcie ewidencyjnej

Art. 49b. Ochrona fizyczna odpadów promieniotwórczych

Art. 50. Przechowywanie odpadów promieniotwórczych I wypalonego paliwa jądrowego

Art. 50a. Przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego

Art. 52. Odprowadzanie do środowiska I składowanie odpadów promieniotwórczych

Art. 53. Rodzaje składowisk

Art. 53a. Lokalizacja składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 53b. Wyłączenie możliwośCI lokalizacji składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 53c. Ocena terenu przeznaczonego na składowisko odpadów promieniotwórczych

Art. 53d. Analiza bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 54. Decyzja w sprawie zabudowy I zagospodarowania terenu pod składowisko odpadów promieniotwórczych

Art. 55b. Rodzaje odpadów promieniotwórczych na składowiskach

Art. 55c. Informacja o stanie ochrony radiologicznej składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 55d. Odesłanie do przepisów innych ustaw

Art. 55e. Projekt składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 55f. Ochrona radiologiczna w trakcie eksploatacji I po zamknięciu składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 55g. Ocena okresowa bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 55h. Konstrukcja składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 55i. Zamykanie składowisk odpadów promieniotwórczych

Art. 55j. Program zamknięcia składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 55k. Raport z zamknięcia składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 55l. Termin wydania decyzji w sprawie zezwolenia na budowę, eksploatację lub zamknięcie składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 55m. Odesłanie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

Art. 55n. Informacje ogłaszane przez prezesa agencji w biuletynie informacji publicznej

Art. 55o. Ocena wniosku o wydanie zezwolenia

Art. 55p. Warunki wykonywania działalnośCI zawarte w zezwoleniu

Art. 55q. Zmiana warunków wykonywania działalnośCI objętej zezwoleniem

Art. 55r. Dokumenty wymagane do wniosku o wydanie zezwolenia

Art. 55ra. Zezwolenie na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

Art. 55s. Pozwolenie na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 55t. Budowa składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 56. Działalność przedsiębiorstwa użytecznośCI publicznej

Art. 57. Opłata dla gminy za krajowe składowisko odpadów promieniotwórczych

Art. 571. Informacja o wykorzystaniu opłaty za krajowe składowisko odpadów promieniotwórczych

Art. 57a. Delegacja ustawowa

Art. 57b. Porozumienie w sprawie składowania odpadów promieniotwórczych w innym państwie

Art. 57c. Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi I wypalonym paliwem jądrowym

Art. 57d. Uchwała w sprawie przyjęcia krajowego planu postępowania z odpadami

Art. 57e. Przekazanie komisji europejskiej krajowego planu postępowania z odpadami

Art. 57f. Sprawozdanie z realizacji krajowego planu postępowania z odpadami

Art. 57g. MIędzynarodowy przegląD zewnętrzny krajowego planu postępowania z odpadami

Rozdział 8. Transport materiałów jądrowych, źródeł promieniowania jonizującego, odpadów promieniotwórczych I wypalonego paliwa jądrowego

Art. 58. Sposób transportu materiałów jądrowych

Art. 59. Uwzględnienie zagrożeń I spełnienie wymagań

Art. 60. Kontrola narażenia osób uczestniczących w transporcie

Art. 61. Zezwolenie prezesa agencji

Art. 61a. Sprawozdanie z transportów materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych, odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego

Art. 62. Wymóg uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia, uzyskania zgody na wywóz lub przywóz

Art. 62a. Rozporządzenie dotyczące przejść granicznych

Rozdział 8a. Przywóz na terytorium rzeczypospolitej polskiej, wywóz z terytorium rzeczypospolitej polskiej I tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych I wypalonego paliwa jądrowego

Art. 62b. Objaśnienie pojęć na potrzeby rozdziału

Art. 62c. Zezwolenie - wydanie, warunki, wniosek

Art. 62d. Zgoda prezesa agencji

Art. 62e. Zakazy dotyczące wywozu I przywozu

Art. 62f. Dokument standardowy

Art. 62g. Wydanie zezwolenia lub zgody

Art. 62h. Decyzja o przerwaniu przemieszczenia

Art. 62i. Poinformowanie komendanta straży granicznej I szefa służby celnej

Art. 62j. Rozporządzenie dotyczące udzielania zezwolenia lub zgody

Rozdział 9. Nadzór I kontrola w zakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Art. 63. Nadzór I kontrola działalnośCI związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Art. 64. Organy dozoru jądrowego

Art. 65. Wymogi wobec inspektora dozoru jądrowego

Art. 65a. Organy dozoru jądrowego

Art. 66. Uprawnienia organów dozoru jądrowego

Art. 66a. Autoryzacja laboratoriów I organizacji eksperckich

Art. 67a. Wykonywanie czynnośCI kontrolnych

Art. 67b. Postanowienie o nieujawnianiu tożsamośCI pracownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

Art. 67c. Protokół pobierania próbek

Art. 67d. Koszty wykonania badań laboratoryjnych

Art. 67e. Protokół kontroli

Art. 68. Polecenia doraźne

Art. 68a. Zalecenie inspektora dozoru jądrowego

Art. 68b. Decyzja pokontrolna nakazująca usunięcie nieprawidłowośCI

Art. 68c. Publikacja treśCI decyzji nadzorczych

Art. 68d. Uchylenie lub zmiana decyzji

Art. 68e. Kryteria wydawania zaleceń technicznych

Art. 69. Wystąpienie pokontrolne

Art. 69a. Książka kontroli

Art. 69b. Okazanie książki kontroli

Art. 70. Odesłanie do kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o swobodzie działalnośCI gospodarczej

Art. 70a. Jednostki niewykonujące działalnośCI wymagającej zezwolenia lub zgłoszenia, podlegające nadzorowi I kontroli

Art. 71. Rozporządzenie w sprawie praktyk kandydata na inspektora dozoru jądrowego I egzaminu kwalifikacyjnego

Rozdział 10. Ocena sytuacji radiacyjnej kraju

Art. 72. Zadania prezesa agencji w zakresie oceny sytuacji radiacyjnej kraju

Art. 72a. Pomiary mocy dawki promieniowania jonizującego I skażeń promieniotwórczych

Art. 73. Stacje I palcówki

Art. 74. Koordynacja placówek I stacji

Art. 75. Rozporządzenie dotyczące wykazu stacji I placówek

Art. 76. Przyjmowanie informacji, udzielanie pomocy

Art. 77. Krajowe punkty kontaktowe

Art. 78. Instytucja wyspecjalizowana w dziedzinie ochrony radiologicznej

Art. 79. Udostępnienie informacji I danych

Art. 80. CzynnośCI podejmowane na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju

Art. 81. Komunikaty o sytuacji radiacyjnej

Rozdział 11. Postępowanie w przypadku zdarzeń radiacyjnych oraz w sytuacji narażenia istniejącego

Art. 82. Podział zdarzeń radiacyjnych

Art. 82a. Powiadomienie o zdarzeniu radiacyjnym

Art. 83. Bowiązki kierownika jednostki organizacyjnej w razie zdarzenia radiacyjnego

Art. 83a. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia radiacyjnego

Art. 83b. Zasady postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego o wysokim poziomie promieniowania

Art. 83c. Obowiązki kierującego akcją likwidacji zagrożenia I usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego

Art. 83d. Weryfikacja efektywnośCI działań w zakresie likwidacji zagrożenia I usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego

Art. 83e. Dawki skuteczne (efektywne) dla osób z ogółu ludnośCI w przypadku zdarzenia radiacyjnego

Art. 84. Działania interwencyjne, akcja likwidacyjna

Art. 84a. Zdarzenie radiacyjne powodujące zagrożenie o zasięgu wojewódzkim

Art. 84b. Zdarzenie radiacyjne powodujące zagrożenie o zasięgu krajowym

Art. 84c. Kompetencje prezesa państwowej agencji atomistyki

Art. 84d. Ocena zdarzenia radiacyjnego

Art. 84e. Zadania ministra właściwego do spraw wewnętrznych w przypadku zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie o zasięgu krajowym

Art. 84f. Prośba o pomoc w likwidacji zagrożenia lub usuwaniu skutków zdarzenia radiacyjnego

Art. 84g. Współdziałanie organów w likwidacji zagrożenia I usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego

Art. 85. Nieznany sprawca zdarzenia

Art. 86. Kierowanie akcją likwidacji zagrożenia

Art. 86a. Wykrycie nielegalnego przewozu lub wywozu substancji promieniotwórczej

Art. 86c. Identyfikacja, przechowywanie, transport I odbiór materiałów promieniotwórczych

Art. 86d. System zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych

Art. 86e. System zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych o zasięgu wojewódzkim

Art. 86f. System zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych mogących powodować zagrożenie o zasięgu krajowym

Art. 86g. Rozporządzenie w sprawie zakresu analiz zagrożeń

Art. 86h. Kwalifikacja działalnośCI związanej z narażeniem

Art. 86i. Treść planów postępowania awaryjnego

Art. 86j. Strategia zarządzania terenami skażonymi

Art. 86k. Zgoda na pobyt czasowy lub stały ludzi na terenie Długotrwale skażonym w wyniku zdarzenia radiacyjnego

Art. 86l. Strefy planowania awaryjnego

Art. 86m. Określanie stref planowania awaryjnego

Art. 86n. Dystans rozszerzonego planowania oraz dystans planowania spożycia I kontroli towarów

Art. 86o. Program monitoringu radiacyjnego środowiska

Art. 86p. Rozwiązania organizacyjne I techniczne na wypadek zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne

Art. 86q. Przygotowania jednostki ochrony zdrowia do udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku zdarzenia radiacyjnego

Art. 86r. Obowiązek zapewnienia preparatów ze stabilnym jodem

Art. 86s. Obowiązki kierownika jednostki wykonującej działalność zakwalifikowaną do I lub II kategorii zagrożeń

Art. 86t. Obowiązki kierownika jednostki wykonującej działalność zakwalifikowaną do I lub III kategorii zagrożeń

Art. 86u. Zapewnienie redundantnośCI sił I środków do realizacji zadań określonych planach postępowania awaryjnego

Art. 86v. Koordynacja działań w zakresie przygotowania I reagowania na zdarzenia radiacyjne powodujące zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym

Art. 86w. Współdziałanie z organami dochodzeniowo-śledczymi I koordynacja działań w przypadku zdarzenia radiacyjnego

Art. 87. WartośCI poziomów interwencyjnych dla rozporządzenie w sprawie określenia wartośCI poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań interwencyjnych

Art. 88. Działania interwencyjne

Art. 89. Wprowadzenie działań interwencyjnych

Art. 90. Katalog działań interwencyjnych

Art. 90a. Zgoda na dostęp do obszaru, z którego ewakuowano ludność

Art. 91. Kierowanie działaniami interwencyjnymi

Art. 91a. Podporządkowanie organów I jednostek wojewodzie

Art. 91b. Obowiązki kierującego działaniami interwencyjnymi

Art. 91c. Obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie usuwania skażeń promieniotwórczych

Art. 92. Informacja wyprzedzająca

Art. 92a. Obowiązek informowania ludnośCI o zdarzeniu radiacyjnym

Art. 93. Koszty działań interwencyjnych I usuwania ich skutków

Art. 94. Przekazanie raportu o zdarzeniu radiacyjnym

Art. 95. Obowiązek świadczeń osobistych I rzeczowych

Art. 96. Okresowe ćwiczenia w celu przeglądu I aktualizacji planów postępowania awaryjnego

Art. 97. żywność I środki żywienia zwierząt

Art. 97a. Monitorowanie stanu zdrowia osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia radiacyjnego

Art. 99. Rozporządzenie dotyczące poziomu substancji promieniotwórczych w surowcach przemysłowych

Rozdział 12. Odpowiedzialność cywilna za szkody jądrowe

Art. 100. Objaśnienie pojęć na potrzeby rozdziału

Art. 100a. Naprawienie szkody jądrowej

Art. 101. Odpowiedzialność za szkodę

Art. 102. Granica odpowiedzialnośCI

Art. 103. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia oc

Art. 103a. Przekazanie dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia

Art. 103b. Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia

Art. 103c. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu szkody jądrowej na osobie

Art. 104. Dochodzenie roszczenia

Art. 105. Przedawnienie roszczeń

Art. 106. Właściwość sąDów, stosowanie kpc

Art. 107. Obiekty jądrowe, odesłanie do kodeksu cywilnego

Art. 108. świadczenia z tytułu wypadków przy pracy I chorób zawodowych

Rozdział 12a. Działania w zakresie rozwoju energetyki jądrowej

Art. 108a. Działania ministra dla rozwoju energetyki jądrowej

Art. 108b. Program polskiej energetyki jądrowej

Art. 108c. Zasady opracowywania programu polskiej energetyki jądrowej

Art. 108d. Tryb uchwalania programu polskiej energetyki jądrowej, ogłoszenie uchwały

Art. 108e. Sprawozdanie z realizacji programu polskiej energetyki jądrowej

Rozdział 13. Prezes państwowej agencji atomistyki

Art. 109. Prezes agencji - powoływanie, odwoływanie, wymogi na stanowisko, nabór

Art. 110. Kompetencje prezesa agencji

Art. 111. Rozporządzenie dotyczące zakresu działania prezesa agencji

Art. 112. Państwowa agencji atomistyki

Art. 113. Agencja - statut, regulamin

Art. 113a. Ocena funkcjonowania dozoru jądrowego oraz analiza obowiązującego stanu prawnego

Rozdział 14. Państwowe przedsiębiorstwo użytecznośCI publicznej "zakład unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych"

Art. 114. Zakład unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

Art. 115. Osobowość, podejmowanie decyzji

Art. 116. Kompetencje ministra właściwego do spraw gospodarki

Art. 117. Dyrektor zakładu

Art. 118. Występowanie w obrocie, pobieranie opłat

Art. 119. Dotacje otrzymywane przez zakład unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

Art. 119a. Pokrywanie kosztów nieplanowanych usług zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

Art. 120. Gospodarka finansowa zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

Art. 121. Statut zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

Art. 122. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o komercjalizacji I I niektórych uprawnieniach pracowników

Rozdział 15. Administracyjne kary pieniężne I przepisy karne

Art. 123. Kary pieniężne nakładane na kierownika jednostki organizacyjnej

Art. 124. Nakładanie kar pieniężnych

Art. 125. Przedawnienie karalnośCI

Art. 126. Egzekucja kar

Art. 127. Wypas zwierząt na skażonym terenie

Art. 127a. Niedopełnienie obowiązku dotyczącego informacji z krajowego rejestru dawek

Art. 127b. Niedopełnienie obowiązku

Art. 127c. Utrudnianie lub udaremnianie kontroli

Art. 127d. Odesłanie do przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Rozdział 16. Przepisy przejściowe, dostosowujące I końcowe

Art. 128. Mienie zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

Art. 129. Wyposażenie zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczychw inne mienie

Art. 130. Powołanie do czasowego kierowania zakładem unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

Art. 131. Status pracowników zakładu doświadczalnego unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

Art. 132. Zarządzenia w sprawie wykonywania przepisów ustawy

Art. 133. Zezwolenia I uprawnienia uzyskane na mocy dotychczasowej ustawy

Art. 134. Zmiany w rozporządzeniu prezydenta rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - prawo upadłościowe

Art. 135. Zmiany w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych

Art. 136. Zmiany w ustawie o działach administracji rządowej

Art. 137. Przepisy wykonawcze

Art. 138. Utrata mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. - prawo atomowe

Art. 139. Wejście ustawy w życie