Prawo atomowe
Rozdział 2. Zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Art. 4. Działalność wymagająca zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia oraz działalność zabroniona - 1. Wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na:1) wytwarzaniu, przetwarzaniu,...

Art. 5. Zezwolenie na wykonywanie działalnośCI, zgłoszenie wykonywania działalnośCI - 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której...

Art. 51. Powiadomienia o wykonywaniu działalnośCI związanej z narażeniem - 1. Powiadomienia o wykonywaniu działalności związanej z narażeniem:1) o której...

Art. 5a. Zakaz przekazania materiałów I substancji podmiotom niemającym zezwolenia - 1. Jednostka organizacyjna wykonująca działalność wymagającą zezwolenia nie może przekazać...

Art. 5b. Poziom odniesienia dla narażenia zewnętrznego na promieniowanie gamma emitowane przez materiały budowlane wewnątrz pomieszczeń - 1. Ustala się poziom odniesienia dla narażenia zewnętrznego ludzi na...

Art. 6. Rozporządzenie w sprawie określenia działalnośCI związanej z narażeniem nie wymagającej uzyskania zezwolenia - Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 1) przypadki, w których:...

Art. 6a. Rozporządzenie w sprawie określenia działalnośCI związanej z narażeniem nie wymagającej powiadomienia - Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których wykonywanie...

Art. 6b. Rozporządzenie w sprawie oznaczania stężenia promieniotwórczego w materiałach budowlanych - Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:1) materiały budowlane, w których,...