Prawo atomowe
Rozdział 3a. Stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz w celu obrazowania pozamedycznego

Art. 33a. Zakres promieniowania jonizującego w celach medycznych - Stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych obejmuje ekspozycje medyczne:1) osób...

Art. 33b. Ochrona radiologiczna osób poddawanych ekspozycji medycznej - Osoby poddawane ekspozycji medycznej podlegają ochronie radiologicznej, która obejmuje w...

Art. 33c. Uzasadnienie przeprowadzenia ekspozycji medycznej - 1. Przeprowadzenie ekspozycji medycznej wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie to wskazuje przewagę...

Art. 33d. Optymalizacja ochrony radiologicznej pacjenta - 1. Badanie diagnostyczne, zabieg lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego,...

Art. 33e. Szczególna ochrona w związku z ekspozycją medyczną - 1. Kobiety w wieku rozrodczym, kobiety w ciąży, kobiety karmiące...

Art. 33f. Szczegółowe medyczne procedury radiologiczne - 1. Wykonanie badania diagnostycznego, zabiegu lub leczenia, z zastosowaniem promieniowania...

Art. 33g. Diagnostyczne poziomy referencyjne - 1. Przy stosowaniu procedur szczegółowych jednostka ochrony zdrowia stosuje diagnostyczne...

Art. 33h. Zadania lekarzy biorących udział w stosowaniu procedur szczegółowych związanych z ekspozycją medyczną - 1. Lekarz kierujący oraz lekarz prowadzący biorą udział w stosowaniu...

Art. 33i. Obowiązki lekarzy wobec pacjenta skierowanego na zabiegi medyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego - 1. Lekarz kierujący na badanie diagnostyczne, zabieg lub leczenie, z...

Art. 33j. Obowiązki jednostki ochrony zdrowia w zakresie urządzeń radiologicznych - 1. Jednostka ochrony zdrowia:1) prowadzi ewidencję urządzeń radiologicznych i poddaje...

Art. 33k. Obowiązki jednostki ochrony zdrowia w zakresie stosowanego sprzętu radiologicznego - Jednostka ochrony zdrowia zapewnia, żeby sprzęt stosowany:1) we fluoroskopii posiadał...

Art. 33l. Kontrola parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych - 1. Urządzenia radiologiczne oraz urządzenia pomocnicze stosowane w jednostkach ochrony...

Art. 33m. Wystąpienie w jednostce ochrony zdrowia ekspozycji niezamierzonej lub narażenia przypadkowego - 1. W przypadku wystąpienia w jednostce ochrony zdrowia ekspozycji niezamierzonej...

Art. 33n. Obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji przez osoby wykonujące badania, zbiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego - 1. Osoba wykonująca badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem...

Art. 33o. Uwzględnianie w programach specjalizacji szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta - Konsultanci krajowi w dziedzinie radioterapii onkologicznej, medycyny nuklearnej, radiologii i...

Art. 33p. Zgoda na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii I leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych - 1. Prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej...

Art. 33q. Zgoda na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki z podawaniem produktów radiofarmaceutycznych - 1. Prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej...

Art. 33r. Krajowa baza urządzeń radiologicznych - 1. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi Krajową Bazę Urządzeń Radiologicznych, zwaną...

Art. 33s. Komisje do spraw procedur I audytów klinicznych zewnętrznych - 1. Przy ministrze właściwym do spraw zdrowia działają komisje do...

Art. 33t. Wzorcowe medyczne procedury radiologiczne dla standardowych ekspozycji medycznych - 1. Komisja procedur i audytów odpowiada za opracowanie wzorcowych medycznych...

Art. 33u. Audyty kliniczne - 1. Jednostki ochrony zdrowia stosujące medyczne procedury radiologiczne podlegają audytom...

Art. 33v. Audyt kliniczny wewnętrzny - 1. Audyt kliniczny wewnętrzny jest przeprowadzany nie rzadziej niż co...

Art. 33w. Audyt kliniczny zewnętrzny - 1. Audyt kliniczny zewnętrzny jest przeprowadzany przez komisję procedur i...

Art. 33x. Rozporządzenie w sprawie audytów klinicznych - Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:1) szczegółowy...

Art. 33y. Informacja o negatywnym wyniku audytu klinicznego zewnętrznego - 1. W przypadku gdy w związku z przeprowadzonym audytem klinicznym...

Art. 33z. Eksperyment medyczny, badanie kliniczne produktu leczniczego I wyrobu medycznego lub badanie działania wyrobu - 1. Eksperyment medyczny, badanie kliniczne produktu leczniczego i badanie kliniczne...

Art. 33za. Badania przesiewowe - 1. Badania przesiewowe organizuje się za zgodą ministra właściwego do...

Art. 33zb. Obowiązki podmiotu organizującego badania przesiewowe - 1. Podmiot organizujący badania przesiewowe jest obowiązany do:1) dokumentowania przebiegu...

Art. 33zc. Ocena jakośCI badań przesiewowych I ich wyników - 1. Komisja procedur i audytów, na podstawie dokumentacji dotyczącej przebiegu...

Art. 33zd. Rozporządzenie w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego - 1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:1)...

Art. 33ze. Krajowe centrum - 1. Krajowe Centrum jest państwową jednostką budżetową. 2. Krajowym Centrum...

Art. 33zf. Centralny rejestr danych o ekspozycjach medycznych - 1. Krajowe Centrum prowadzi Centralny Rejestr Danych o Ekspozycjach Medycznych....

Art. 33zg. Narażenie w wyniku obrazowania pozamedycznego - 1. Narażenie w wyniku obrazowania pozamedycznego może się odbywać z...

Art. 33zh. Narażenie w wyniku obrazowania pozamedycznego - 1. Ekspozycje, o których mowa w art. 33zg narażenie w...

Art. 33zi. Zlecenie przeprowadzenia ekspozycji w wyniku obrazowania pozamedycznego - 1. Ekspozycje, o których mowa w art. 33zg narażenie w...

Art. 33zj. Dopuszczalność przeprowadzenia ekspozycji w wyniku obrazowania pozamedycznego - 1. Ekspozycja, o której mowa w art. 33zg narażenie w...

Art. 33zk. Procedura wzorcowa dla ekspozycji w wyniku obrazowania pozamedycznego - 1. Komisja procedur i audytów może postanowić o opracowaniu procedury...

Art. 33zl. Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących ograniczników dawek I dawek granicznych - 1. Do ekspozycji, o której mowa w art. 33zg narażenie...

Art. 33zm. Rozporządzenie w sprawie procedur wzorcowych I procedur szczegółowych - Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, formę...