Prawo atomowe
Art. 7. Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej, uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej

1. Za przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej.

1a. Za zapewnienie ochrony radiologicznej członków ekipy awaryjnej odpowiada:1) w przypadku wewnętrznej ekipy awaryjnej jednostki organizacyjnej, zwanej dalej „wewnętrzną ekipą awaryjną” – kierownik jednostki organizacyjnej;

2) w przypadku zewnętrznej w stosunku do jednostki organizacyjnej ekipy awaryjnej, zwanej dalej „zewnętrzną ekipą awaryjną” – osoba kierująca działaniami ekipy awaryjnej.1b. Za zapewnienie ochrony radiologicznej pracowników narażonych na radon w miejscu pracy, w przypadku gdy mimo podjęcia działań zgodnie z zasadą optymalizacji stężenie radonu wewnątrz pomieszczeń w tych miejscach pracy przekracza poziom odniesienia, o którym mowa w art. 23b poziom odniesienia dla średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu, odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność, w której pracownicy są narażeni na takie zwiększone narażenie na radon.

1c. Za zapewnienie ochrony radiologicznej osób uczestniczących w rekultywacji skażonego terenu, dekontaminacji budynków lub innych konstrukcji w sytuacji narażenia istniejącego odpowiada osoba kierująca realizacją działań naprawczych w sytuacji narażenia istniejącego.

1d. Za zapewnienie ochrony radiologicznej członków załogi statku powietrznego narażonych na promieniowanie kosmiczne odpowiada operator statku powietrznego.

1e. Do ochrony radiologicznej członków ekip awaryjnych oraz osób, o których mowa w ust. 1c, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące ochrony radiologicznej pracowników.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia opracowuje i wdraża program zapewnienia jakości.

2a. Program zapewnienia jakości, o którym mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności:1) podział między pracownikami jednostki organizacyjnej odpowiedzialności oraz zadań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

2) sposób realizacji wymagań dotyczących funkcjonowania, konserwacji i utrzymania źródeł promieniowania jonizującego oraz dotyczących wyposażenia związanego z tymi źródłami;

3) sposób zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych przed uszkodzeniem, kradzieżą i dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych;

4) system zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych, o którym mowa w art. 86d system zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych.2b. Program zapewnienia jakości, o którym mowa w ust. 2, w jednostce ochrony zdrowia obejmuje również:1) systematycznie planowane i wykonywane działania konieczne dla zapewnienia ochrony radiologicznej osób poddawanych ekspozycjom medycznym, o których mowa w art. 33a zakres promieniowania jonizującego w celach medycznych, w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia i skali ekspozycji niezamierzonych lub narażeń przypadkowych;

2) w przypadku radioterapii – ocenę ryzyka wystąpienia ekspozycji niezamierzonych lub narażeń przypadkowych;

3) wdrożenie wewnętrznego systemu rejestracji i analizy zdarzeń obejmujących lub potencjalnie obejmujących ekspozycje niezamierzone lub narażenia przypadkowe, odpowiednio do zagrożenia powodowanego przez działalność wykonywaną przez tę jednostkę;

4) w sytuacji ekspozycji niezamierzonej lub narażenia przypadkowego – przygotowanie informacji dla lekarza kierującego oraz lekarza prowadzącego, a także pacjenta lub jego przedstawiciela, o ekspozycji niezamierzonej lub narażeniu przypadkowym oraz o wynikach analizy tej ekspozycji lub tego narażenia.3. Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej. W jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych osoba posiadająca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej sprawuje także wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego.

4. Wymaganie, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy jednostki organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów weterynaryjnych pracujących w systemie zdjęciowym oraz jednostki organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na stosowaniu urządzeń rentgenowskich przeznaczonych do kontroli osób, przesyłek i bagażu.

5. Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących działalność polegającą na: 1) uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej lub uruchamianiu takich pracowni, lub

2) uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworowych poza medyczną pracownią rentgenowską– sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej dla tych działalności.5a. Wymaganie, o którym mowa w ust. 5, nie dotyczy jednostki ochrony zdrowia wykonującej działalność związaną z narażeniem polegającą jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub wykonującej działalność związaną z narażeniem polegającą jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu.

6. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 lub 5, nadaje się osobie, która:1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

3) zdała, nie wcześniej niż 2 lata przed dniem wystąpienia z wnioskiem o nadanie uprawnień, egzamin z zakresu odbytego szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 komisja egzaminacyjna w zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej ust. 11 lub 12;

4) posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane w trybie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641);

5) posiada odpowiedni do typu nadanych uprawnień staż pracy w warunkach narażenia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 71 komisja egzaminacyjna w zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej ust. 11 lub 12.6a. Szkolenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 komisja egzaminacyjna w zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej ust. 11 lub 12, mogą prowadzić jednostki, które:1) dysponują kadrą dydaktyczną składającą się z osób posiadających wykształcenie wyższe, wiedzę i doświadczenie zawodowe w dziedzinie podstaw technologii jądrowych oraz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, zgodnie z zakresem prowadzonych szkoleń;

2) posiadają obiekty, urządzenia i wyposażenie umożliwiające prowadzenie ćwiczeń praktycznych objętych tematyką szkolenia lub zapewniają do nich dostęp;

3) posiadają szczegółowe programy szkoleń.6b. Jednostki prowadzące szkolenia są obowiązane prowadzić dzienniki zajęć, do których wpisuje się tematykę i czas trwania poszczególnych zajęć, oraz listy osób biorących udział w szkoleniach, zawierające imiona i nazwiska oraz numery PESEL osób biorących udział w szkoleniu, i przechowywać te dzienniki i listy co najmniej przez 5 lat od dnia zakończenia szkolenia.

7. Z wymogu odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, zwalnia się osoby, które:1) w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu lub

2) ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin zajęć praktycznych, poprzedzonych wykładem i zajęciami praktycznymi z fizyki, łącznie z fizyką współczesną, lub

3) posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletni staż pracy w warunkach narażenia nabyte w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 działalność wymagająca zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia oraz działalność zabroniona ust. 1, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu.7a. Szkolenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 komisja egzaminacyjna w zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej ust. 11 lub 12, może rozpocząć osoba, która posiada orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 6 pkt 4. Osoba ta przedstawia to orzeczenie kierownikowi jednostki prowadzącej szkolenie przed rozpoczęciem szkolenia.

7b. Kierownik jednostki prowadzącej szkolenie niezwłocznie wydaje osobie, która odbyła szkolenie, dokument potwierdzający jego odbycie.

7c. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, zdaje egzamin, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, po odbyciu szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 komisja egzaminacyjna w zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej ust. 11 lub 12, a w przypadku, o którym mowa w ust. 7 – po dopuszczeniu do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia.

7d. Organ właściwy do nadania uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień, dopuszcza tę osobę do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia, po stwierdzeniu spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 7. O dopuszczeniu do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia organ właściwy do nadania uprawnień zawiadamia osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nią wniosku. Odmowa dopuszczenia do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

7e. Organ właściwy do nadania uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, wyznacza, na wniosek kierownika jednostki prowadzącej szkolenie, termin egzaminu na dzień przypadający nie później niż 30 dni od dnia poinformowania tego organu o zakończeniu szkolenia i zawiadamia o tym kierownika jednostki prowadzącej szkolenie nie później niż 14 dni przed dniem egzaminu. W przypadku dopuszczenia osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia, organ właściwy do nadania uprawnień zawiadamia tę osobę o terminie i miejscu egzaminu nie później niż 14 dni przed dniem egzaminu.

7f. Wniosek, o którym mowa w ust. 7e, zawiera informację o przewidywanym terminie zakończenia szkolenia oraz o przewidywanej liczbie osób, które przystąpią do egzaminu na uprawnienia określonego typu.

7g. Organ właściwy do nadania uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, zamieszcza informację o terminie i miejscu egzaminu, wysokości opłaty za egzamin oraz o numerze rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ, niezwłocznie po wyznaczeniu terminu egzaminu.

7h. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, która nie przystąpiła do egzaminu, może złożyć do organu właściwego do nadania uprawnień wniosek o:1) wyznaczenie nowego terminu egzaminu – jeżeli odbyła szkolenie; przepisy ust. 7e stosuje się odpowiednio;

2) dopuszczenie do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia – jeżeli nie odbyła szkolenia; przepisy ust. 7d i 7e stosuje się odpowiednio.7i. Egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3, obejmuje zagadnienia z zakresu szkolenia i składa się z:1) części pisemnej, która obejmuje test złożony z 30 pytań i 3 zadania obliczeniowe lub problemowe;

2) części ustnej, która obejmuje 5 pytań.7j. Egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 5, obejmuje zagadnienia z zakresu szkolenia i składa się z:1) części pisemnej, która obejmuje test złożony z 30 pytań typu zamkniętego i 3 zadania obliczeniowe lub problemowe;

2) części ustnej, która obejmuje 3 pytania. 7k. Osoba, która nie zdała egzaminu, może złożyć do organu właściwego do nadania uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, wniosek o:1) wyznaczenie nowego terminu egzaminu – jeżeli odbyła szkolenie; przepisy ust. 7e stosuje się odpowiednio;

2) dopuszczenie do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia – jeżeli nie odbyła szkolenia; przepisy ust. 7d i 7e stosuje się odpowiednio. 8. Z wnioskiem o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, może wystąpić zainteresowana osoba lub kierownik jednostki organizacyjnej.

9. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3 lub 5, nadaje się na okres 5 lat.

10. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3, nadaje Prezes Agencji w drodze decyzji administracyjnej. W zależności od rodzaju działalności związanej z narażeniem, do której nadzorowania będzie uprawniony inspektor ochrony radiologicznej, nadaje się odpowiedni typ uprawnień inspektora ochrony radiologicznej.

11. Prezes Agencji prowadzi rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia, o których mowa w ust. 3.

12. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, nadaje Główny Inspektor Sanitarny w drodze decyzji administracyjnej. W zależności od rodzaju działalności związanej z narażeniem, do której nadzorowania będzie uprawniony inspektor ochrony radiologicznej, nadaje się odpowiedni typ uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych.

13. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia, o których mowa w ust. 5.

14. Rejestry, o których mowa w ust. 11 i 13, zawierają:1) nazwę i adres jednostki;

2) adres do korespondencji, numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej jednostki;

3) informacje o rodzajach szkoleń prowadzonych przez jednostkę.14a. Wpis jednostki prowadzącej szkolenie do rejestru, o którym mowa w ust. 11 albo 13, następuje na wniosek kierownika jednostki prowadzącej szkolenie, po stwierdzeniu przez organ prowadzący rejestr spełnienia warunków, o których mowa w ust. 6a.

14b. Do wniosku, o którym mowa w ust. 14a, kierownik jednostki prowadzącej szkolenie dołącza dokumenty i informacje potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6a, oraz programy szkoleń, o których mowa w ust. 6a pkt 3.

14c. Po wpisaniu jednostki prowadzącej szkolenia do rejestru, o którym mowa w ust. 11 albo 13, organ prowadzący rejestr niezwłocznie wydaje kierownikowi tej jednostki zaświadczenie o uzyskaniu wpisu do rejestru.

15. Organ prowadzący rejestr udostępnia dane zgromadzone w rejestrach, o których mowa w ust. 11 i 13, na swoich stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej.

16. Organ właściwy do nadania uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, cofa te uprawnienia osobie je posiadającej w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:1) utraty przez tę osobę pełnej zdolności do czynności prawnych;

2) stwierdzenia w wyniku kontroli, o której mowa w art. 63 nadzór i kontrola działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące ust. 1, niewykonywania albo nienależytego wykonywania obowiązków określonych w ustawie lub w przepisach wydanych na jej podstawie.

Struktura Prawo atomowe

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. Zakres regulacji ustawy

Art. 2. Zapewnienie odpowiednich środków dla wykonywania działalnośCI

Art. 3. Objaśnienie pojęć ustawowych

Rozdział 2. Zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Art. 4. Działalność wymagająca zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia oraz działalność zabroniona

Art. 5. Zezwolenie na wykonywanie działalnośCI, zgłoszenie wykonywania działalnośCI

Art. 51. Powiadomienia o wykonywaniu działalnośCI związanej z narażeniem

Art. 5a. Zakaz przekazania materiałów I substancji podmiotom niemającym zezwolenia

Art. 5b. Poziom odniesienia dla narażenia zewnętrznego na promieniowanie gamma emitowane przez materiały budowlane wewnątrz pomieszczeń

Art. 6. Rozporządzenie w sprawie określenia działalnośCI związanej z narażeniem nie wymagającej uzyskania zezwolenia

Art. 6a. Rozporządzenie w sprawie określenia działalnośCI związanej z narażeniem nie wymagającej powiadomienia

Art. 6b. Rozporządzenie w sprawie oznaczania stężenia promieniotwórczego w materiałach budowlanych

Rozdział 3. Bezpieczeństwo jądrowe I ochrona radiologiczna oraz ochrona zdrowia pracowników

Art. 7. Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej, uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej

Art. 71. Komisja egzaminacyjna w zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Art. 72. Zakres obowiązków I uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Art. 73. Ustawowe pojęcie inspektora ochrony radiologicznej

Art. 7a. Opinia na temat urządzeń ochronnych I przyrząDów dozymetrycznych

Art. 8. Uzasadnienie wprowadzenia nowych rodzajów zastosowań promieniowania jonizującego

Art. 8a. Zawiadomienie o przewidywanym przekształceniu jednostki organizacyjnej lub zakończeniu przez nią działalnośCI

Art. 8b. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do syndyka I zarządcy

Art. 9. Zasada optymalizacji narażenia, limity użytkowe stawek

Art. 9a. Wyspecjalizowana służba ochrony radiologicznej

Art. 10. Orzeczenie uprawnionego lekarza

Art. 11. Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Art. 11a. Komisja do spraw kontroli kwalifikacji zawodowych pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Art. 11b. Plany szkolenia pracowników

Art. 12. Wymogi na stanowisko o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Art. 12a. Wniosek o nadanie uprawnień; rejestr jednostek uprawnionych do szkoleń

Art. 12b. Rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień do zajmowania stanowisk o określonych specjalnościach

Art. 12c. Uprawnienia do wykonywania czynnośCI o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Art. 12d. Nadawanie uprawnień rejestr jednostek uprawnionych do szkoleń

Art. 12e. Przerwa w wykonywaniu przez pracownika czynnośCI objętych uprawnieniem

Art. 12f. Cofnięcie uprawnień do zajmowania stanowiska

Art. 12g. Forma wniosków o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Art. 12h. Forma wniosków wpis jednostki prowadzącej szkolenie do rejestru

Art. 13. Pojęcie dawek granicznych

Art. 14. Promieniowanie jonizujące

Art. 16. Ocena narażenia

Art. 17. Kategorie pracowników

Art. 18. Podział lokalizacji miejsc pracy

Art. 18a. System rejestracji I analizy wystąpienia narażenia przypadkowego

Art. 19. Narażenie na większe dawki promieniowania

Art. 20. Dawki graniczne dla członka ekipy awaryjnej w przypadku zdarzenia radiacyjnego

Art. 20a. Obowiązek zapewnienia opieki medycznej I ochrony indywidualnej członkom ekipy awaryjnej

Art. 21. Dawki indywidualne - pomiary, rejestr

Art. 22. Informacja z centralnego rejestru dawek

Art. 23. Ocena narażenia promieniowania naturalnego

Art. 23a. Teren skażony

Art. 23b. Poziom odniesienia dla średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu

Art. 23c. Obowiązek zapewnienia pomiaru stężenia radonu w miejscu pracy

Art. 23d. Informacja o wartośCI średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu w budynku, lokalu lub pomieszczeniu

Art. 23e. Identyfikacja terenów narażonych na radon

Art. 23f. Krajowy plan działania w przypadku narażenia na radon

Art. 23g. Zadania prezesa państwowej agencji atomistyki

Art. 23h. Obowiązki operatora statku powietrznego

Art. 24. Ocena narażenia ogółu ludnośCI

Art. 25. Rozporządzenie dotyczące dawek granicznych oraz terenów kontrolowanych I nadzorowanych

Art. 26. Obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej dotyczące bezpieczeństwa pracowników

Art. 27. świadectwo wzorcowania

Art. 28. Rozporządzenie dotyczące rejestracji dawek indywidualnych oraz sprzętu dozymetrycznego

Art. 29. Ochrona radiologiczna, paszport dozymetryczny, rozporządzenie

Art. 30. Nadzór medyczny

Art. 31. Skierowanie na badania lekarskie po przekroczeniu dawki granicznej

Art. 32. Odwołanie od orzeczeń lekarskich

Art. 32a. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy wobec uczniów, studentów I praktykantów

Art. 32b. Obowiązek bieżącego informowania pracowników o stanie ochrony radiologicznej w jednostce

Art. 32c. Prawo do informacji od kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem

Art. 33. Dotacje celowe dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej kraju

Rozdział 3a. Stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych oraz w celu obrazowania pozamedycznego

Art. 33a. Zakres promieniowania jonizującego w celach medycznych

Art. 33b. Ochrona radiologiczna osób poddawanych ekspozycji medycznej

Art. 33c. Uzasadnienie przeprowadzenia ekspozycji medycznej

Art. 33d. Optymalizacja ochrony radiologicznej pacjenta

Art. 33e. Szczególna ochrona w związku z ekspozycją medyczną

Art. 33f. Szczegółowe medyczne procedury radiologiczne

Art. 33g. Diagnostyczne poziomy referencyjne

Art. 33h. Zadania lekarzy biorących udział w stosowaniu procedur szczegółowych związanych z ekspozycją medyczną

Art. 33i. Obowiązki lekarzy wobec pacjenta skierowanego na zabiegi medyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego

Art. 33j. Obowiązki jednostki ochrony zdrowia w zakresie urządzeń radiologicznych

Art. 33k. Obowiązki jednostki ochrony zdrowia w zakresie stosowanego sprzętu radiologicznego

Art. 33l. Kontrola parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych

Art. 33m. Wystąpienie w jednostce ochrony zdrowia ekspozycji niezamierzonej lub narażenia przypadkowego

Art. 33n. Obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji przez osoby wykonujące badania, zbiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego

Art. 33o. Uwzględnianie w programach specjalizacji szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta

Art. 33p. Zgoda na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii I leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych

Art. 33q. Zgoda na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki z podawaniem produktów radiofarmaceutycznych

Art. 33r. Krajowa baza urządzeń radiologicznych

Art. 33s. Komisje do spraw procedur I audytów klinicznych zewnętrznych

Art. 33t. Wzorcowe medyczne procedury radiologiczne dla standardowych ekspozycji medycznych

Art. 33u. Audyty kliniczne

Art. 33v. Audyt kliniczny wewnętrzny

Art. 33w. Audyt kliniczny zewnętrzny

Art. 33x. Rozporządzenie w sprawie audytów klinicznych

Art. 33y. Informacja o negatywnym wyniku audytu klinicznego zewnętrznego

Art. 33z. Eksperyment medyczny, badanie kliniczne produktu leczniczego I wyrobu medycznego lub badanie działania wyrobu

Art. 33za. Badania przesiewowe

Art. 33zb. Obowiązki podmiotu organizującego badania przesiewowe

Art. 33zc. Ocena jakośCI badań przesiewowych I ich wyników

Art. 33zd. Rozporządzenie w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego

Art. 33ze. Krajowe centrum

Art. 33zf. Centralny rejestr danych o ekspozycjach medycznych

Art. 33zg. Narażenie w wyniku obrazowania pozamedycznego

Art. 33zh. Narażenie w wyniku obrazowania pozamedycznego

Art. 33zi. Zlecenie przeprowadzenia ekspozycji w wyniku obrazowania pozamedycznego

Art. 33zj. Dopuszczalność przeprowadzenia ekspozycji w wyniku obrazowania pozamedycznego

Art. 33zk. Procedura wzorcowa dla ekspozycji w wyniku obrazowania pozamedycznego

Art. 33zl. Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących ograniczników dawek I dawek granicznych

Art. 33zm. Rozporządzenie w sprawie procedur wzorcowych I procedur szczegółowych

Rozdział 4. Obiekty jądrowe

Art. 34. Zakaz wykonywania działalnośCI

Art. 35. Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego

Art. 35a. Prawo do uzyskania pisemnej informacji o stanie bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej obiektu

Art. 35b. Lokalizacja obiektu jądrowego

Art. 36. Budowa obiektu jądrowego

Art. 36a. Wniosek o wydanie wyprzedzającej opinii dotyczącej lokalizacji obiektu jądrowego

Art. 36b. Zakaz stosowania technologii niesprawdzonych

Art. 36c. Projekt obiektu jądrowego

Art. 36d. Analiza bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa jądrowego

Art. 36e. Zasady budowy obiektu jądrowego

Art. 36f. Obszar ograniczonego użytkowania wokół obiektu

Art. 36g. Ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu

Art. 36h. Ponowne określenie granic obszaru w razie zmian

Art. 36i. Zakaz wkraczania na obszar ograniczonego użytkowania w razie zdarzenia radiacyjnego

Art. 36j. Klasa bezpieczeństwa

Art. 36k. Zintegrowany system zarządzania

Art. 37. Zezwolenie na budowę

Art. 37a. Zasady uruchomienia, rozruchu obiektu jądrowego

Art. 37b. Decyzja o wstrzymaniu rozruchu obiektu jądrowego

Art. 37c. Obowiązki kierownika jednostki

Art. 37d. Modyfikacja lub modernizacja systemu lub elementu konstrukcji lub wyposażenia obiektu jądrowego

Art. 37e. Ocena okresowa bezpieczeństwa jądrowego obiektu

Art. 38. Obszar ograniczonego użytkowania

Art. 38a. Likwidacja obiektu jądrowego

Art. 38b. Program likwidacji obiektu jądrowego

Art. 38c. Raport z likwidacji obiektu jądrowego

Art. 38d. Fundusz likwidacyjny

Art. 38e. Wyłączenie stosowania przepisów kpa

Art. 38f. Stosowanie przepisów rozdziału do wydania zezwoleń

Art. 38g. Zezwolenie na wykonywanie działalnośCI

Art. 39. Zmniejszenie mocy lub wyłączenie obiektu jądrowego

Art. 39a. Termin wydania decyzji

Art. 39b. Wniosek o wydanie ogólnej opinii dotyczącej planowanych rozwiązań

Art. 39c. Wyłączenie stosowania przepisów kpa

Art. 39d. Ogłoszenie treśCI wniosku o wydanie zezwolenia

Art. 39e. Kontrola, pomoc ekspertów w toku oceny wniosku

Art. 39f. Wystąpienie prezesa agencji do rady do spraw bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Art. 39g. Określenie warunków wykonywania działalnośCI

Art. 39h. Przesłanki dokonania zmiany warunków wykonywanej działalnośCI

Art. 39i. Obowiązki uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach I opinii komisji

Art. 39ia. Zezwolenie na budowę obiektu jądrowego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

Art. 39j. Opinia komisji europejskiej w sprawie zezwolenia na rozruch obiektu jądrowego

Art. 39ja. Przedstawienie prezesowi państwowej agencji atomistyki pozwolenia na użytkowanie obiektu jądrowego

Art. 39k. Warunki wydania pozwolenia na budowę, użytkowanie albo lub rozbiórkę obiektu jądrowego

Art. 39ka. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego

Rozdział 4a. Informacja społeczna w zakresie obiektów energetyki jądrowej

Art. 39l. Katalog pojęć używanych w rozdziale

Art. 39m. Lokalne centrum informacyjne

Art. 39n. Lokalny komitet informacyjny

Art. 39o. Gminny punkt informacyjny

Rozdział 4b. Strategia I polityka w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Art. 39p. Strategia I polityka w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Art. 39q. Sprawozdanie z realizacji strategii bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Rozdział 5. Materiały I technologie jądrowe

Art. 40. Objaśnienie wyrażeń na potrzeby rozdziału

Art. 41. Materiały jądrowe - ochrona, kontrola systemu

Art. 41a. Zakaz, kontrola

Art. 41b. CzynnośCI kierownika jednostki organizacyjnej

Art. 41c. Przekazanie niezbędnych informacji

Art. 41d. Obowiązki kierownika

Art. 41e. CzynnośCI kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność polegająCą na składowaniu odpadów promieniotwórczych

Art. 41f. CzynnośCI kierownika jednostki wykorzystującej materiały jądrowe

Art. 41g. Kierownik jednostki prowadzący działalność badawczo - rozwojową

Art. 41h. Kierownik jednostki prowadzącej działalność w zakresie wytwarzania urządzeń

Art. 41i. Kierownik jednostki dokonującej przywozu lub wywozu materiałów lub urządzeń

Art. 41j. Kierownik jednostki bęDącej odbiorcą końcowym urządzeń lub materiałów

Art. 41k. Dostęp do gruntów lub zabudowań

Art. 41l. Dostęp do jednostek organizacyjnych I gruntów

Art. 41l1. Kontrola technologii jądrowych oraz zabezpieczeń materiałów jądrowych

Art. 41m. Ochrona fizyczna obiektu jądrowego

Art. 41n. Opracowywanie, zatwierdzanie I opiniowanie systemów ochrony fizycznej

Art. 41o. Opracowanie podstawowych zagrożeń projektowych

Art. 41p. Zespół do opracowania projektu podstawowego zagrożenia projektowego

Art. 41q. Udostępnianie informacji zawartych w podstawowym zagrożeniu projektowym

Art. 41r. Terminy przeglądu I aktualizacja podstawowych zagrożeń projektowych

Art. 41s. Weryfikacja I aktualizacja podstawowego zagrożenia projektowego

Art. 41t. Zawiadomienie o możliwośCI wystąpienia zagrożenia

Art. 42. Rozporządzenie dotyczące ochrony fizycznej

Art. 42a. Ochrona budynków I urządzeń niewchodzących w skład obiektu jądrowego

Rozdział 6. źróDła promieniowania jonizującego

Art. 43. Kontrola I ewidencja źródeł promieniowania

Art. 43a. Obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej wytwarzającej źróDła wysokoaktywne

Art. 43b. Obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej działalność ze źróDłem wysokoaktywnym

Art. 43c. Rejestr źródeł wysokoaktywnych

Art. 43d. Szkolenie pracowników

Art. 43e. Kampania odzyskiwania źródeł niekontrolowanych

Art. 43f. Obowiązki podmiotów zajmujących się przetwórstwem złomu metali lub hurtowym importem wyrobów metalowych z państw spoza ue

Art. 44. Kontrola urządzeń

Art. 44a. Obowiązki informacyjne dostawcy urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące lub zawierających źróDło promieniotwórcze

Art. 45. Rozporządzenie dotyczące bezpiecznej pracy ze źróDłami promieniowania jonizującego

Art. 46. Rozporządzenie dotyczące bezpiecznej pracy z materiałami radiologicznymi

Rozdział 7. Odpady promieniotwórcze I wypalone paliwo jądrowe

Art. 47. Kwalifikacja odpadów promieniotwórczych

Art. 48. Podmiot dokonujący kwalifikacji

Art. 48a. Odpowiedzialność za postępowanie z odpadami promieniotwórczymi lub z wypalonym paliwem jądrowym

Art. 48b. Obowiązki jednostki w zakresie optymalizacji wpływu odpadów promieniotwórczych na środowisko

Art. 48c. Termin przekazania odpadów promieniotwórczych do składowania lub przetwarzania

Art. 48d. Przekazanie odpadów do składowania

Art. 49. Ewidencja I ochrona fizyczna odpadów

Art. 49a. Kontrola zgodnośCI stanu odpadów promieniotwórczych z danymi w karcie ewidencyjnej

Art. 49b. Ochrona fizyczna odpadów promieniotwórczych

Art. 50. Przechowywanie odpadów promieniotwórczych I wypalonego paliwa jądrowego

Art. 50a. Przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego

Art. 52. Odprowadzanie do środowiska I składowanie odpadów promieniotwórczych

Art. 53. Rodzaje składowisk

Art. 53a. Lokalizacja składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 53b. Wyłączenie możliwośCI lokalizacji składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 53c. Ocena terenu przeznaczonego na składowisko odpadów promieniotwórczych

Art. 53d. Analiza bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 54. Decyzja w sprawie zabudowy I zagospodarowania terenu pod składowisko odpadów promieniotwórczych

Art. 55b. Rodzaje odpadów promieniotwórczych na składowiskach

Art. 55c. Informacja o stanie ochrony radiologicznej składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 55d. Odesłanie do przepisów innych ustaw

Art. 55e. Projekt składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 55f. Ochrona radiologiczna w trakcie eksploatacji I po zamknięciu składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 55g. Ocena okresowa bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 55h. Konstrukcja składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 55i. Zamykanie składowisk odpadów promieniotwórczych

Art. 55j. Program zamknięcia składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 55k. Raport z zamknięcia składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 55l. Termin wydania decyzji w sprawie zezwolenia na budowę, eksploatację lub zamknięcie składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 55m. Odesłanie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

Art. 55n. Informacje ogłaszane przez prezesa agencji w biuletynie informacji publicznej

Art. 55o. Ocena wniosku o wydanie zezwolenia

Art. 55p. Warunki wykonywania działalnośCI zawarte w zezwoleniu

Art. 55q. Zmiana warunków wykonywania działalnośCI objętej zezwoleniem

Art. 55r. Dokumenty wymagane do wniosku o wydanie zezwolenia

Art. 55ra. Zezwolenie na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

Art. 55s. Pozwolenie na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 55t. Budowa składowiska odpadów promieniotwórczych

Art. 56. Działalność przedsiębiorstwa użytecznośCI publicznej

Art. 57. Opłata dla gminy za krajowe składowisko odpadów promieniotwórczych

Art. 571. Informacja o wykorzystaniu opłaty za krajowe składowisko odpadów promieniotwórczych

Art. 57a. Delegacja ustawowa

Art. 57b. Porozumienie w sprawie składowania odpadów promieniotwórczych w innym państwie

Art. 57c. Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi I wypalonym paliwem jądrowym

Art. 57d. Uchwała w sprawie przyjęcia krajowego planu postępowania z odpadami

Art. 57e. Przekazanie komisji europejskiej krajowego planu postępowania z odpadami

Art. 57f. Sprawozdanie z realizacji krajowego planu postępowania z odpadami

Art. 57g. MIędzynarodowy przegląD zewnętrzny krajowego planu postępowania z odpadami

Rozdział 8. Transport materiałów jądrowych, źródeł promieniowania jonizującego, odpadów promieniotwórczych I wypalonego paliwa jądrowego

Art. 58. Sposób transportu materiałów jądrowych

Art. 59. Uwzględnienie zagrożeń I spełnienie wymagań

Art. 60. Kontrola narażenia osób uczestniczących w transporcie

Art. 61. Zezwolenie prezesa agencji

Art. 61a. Sprawozdanie z transportów materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych, odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego

Art. 62. Wymóg uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia, uzyskania zgody na wywóz lub przywóz

Art. 62a. Rozporządzenie dotyczące przejść granicznych

Rozdział 8a. Przywóz na terytorium rzeczypospolitej polskiej, wywóz z terytorium rzeczypospolitej polskiej I tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych I wypalonego paliwa jądrowego

Art. 62b. Objaśnienie pojęć na potrzeby rozdziału

Art. 62c. Zezwolenie - wydanie, warunki, wniosek

Art. 62d. Zgoda prezesa agencji

Art. 62e. Zakazy dotyczące wywozu I przywozu

Art. 62f. Dokument standardowy

Art. 62g. Wydanie zezwolenia lub zgody

Art. 62h. Decyzja o przerwaniu przemieszczenia

Art. 62i. Poinformowanie komendanta straży granicznej I szefa służby celnej

Art. 62j. Rozporządzenie dotyczące udzielania zezwolenia lub zgody

Rozdział 9. Nadzór I kontrola w zakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa jądrowego I ochrony radiologicznej

Art. 63. Nadzór I kontrola działalnośCI związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Art. 64. Organy dozoru jądrowego

Art. 65. Wymogi wobec inspektora dozoru jądrowego

Art. 65a. Organy dozoru jądrowego

Art. 66. Uprawnienia organów dozoru jądrowego

Art. 66a. Autoryzacja laboratoriów I organizacji eksperckich

Art. 67a. Wykonywanie czynnośCI kontrolnych

Art. 67b. Postanowienie o nieujawnianiu tożsamośCI pracownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

Art. 67c. Protokół pobierania próbek

Art. 67d. Koszty wykonania badań laboratoryjnych

Art. 67e. Protokół kontroli

Art. 68. Polecenia doraźne

Art. 68a. Zalecenie inspektora dozoru jądrowego

Art. 68b. Decyzja pokontrolna nakazująca usunięcie nieprawidłowośCI

Art. 68c. Publikacja treśCI decyzji nadzorczych

Art. 68d. Uchylenie lub zmiana decyzji

Art. 68e. Kryteria wydawania zaleceń technicznych

Art. 69. Wystąpienie pokontrolne

Art. 69a. Książka kontroli

Art. 69b. Okazanie książki kontroli

Art. 70. Odesłanie do kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o swobodzie działalnośCI gospodarczej

Art. 70a. Jednostki niewykonujące działalnośCI wymagającej zezwolenia lub zgłoszenia, podlegające nadzorowi I kontroli

Art. 71. Rozporządzenie w sprawie praktyk kandydata na inspektora dozoru jądrowego I egzaminu kwalifikacyjnego

Rozdział 10. Ocena sytuacji radiacyjnej kraju

Art. 72. Zadania prezesa agencji w zakresie oceny sytuacji radiacyjnej kraju

Art. 72a. Pomiary mocy dawki promieniowania jonizującego I skażeń promieniotwórczych

Art. 73. Stacje I palcówki

Art. 74. Koordynacja placówek I stacji

Art. 75. Rozporządzenie dotyczące wykazu stacji I placówek

Art. 76. Przyjmowanie informacji, udzielanie pomocy

Art. 77. Krajowe punkty kontaktowe

Art. 78. Instytucja wyspecjalizowana w dziedzinie ochrony radiologicznej

Art. 79. Udostępnienie informacji I danych

Art. 80. CzynnośCI podejmowane na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju

Art. 81. Komunikaty o sytuacji radiacyjnej

Rozdział 11. Postępowanie w przypadku zdarzeń radiacyjnych oraz w sytuacji narażenia istniejącego

Art. 82. Podział zdarzeń radiacyjnych

Art. 82a. Powiadomienie o zdarzeniu radiacyjnym

Art. 83. Bowiązki kierownika jednostki organizacyjnej w razie zdarzenia radiacyjnego

Art. 83a. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia radiacyjnego

Art. 83b. Zasady postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego o wysokim poziomie promieniowania

Art. 83c. Obowiązki kierującego akcją likwidacji zagrożenia I usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego

Art. 83d. Weryfikacja efektywnośCI działań w zakresie likwidacji zagrożenia I usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego

Art. 83e. Dawki skuteczne (efektywne) dla osób z ogółu ludnośCI w przypadku zdarzenia radiacyjnego

Art. 84. Działania interwencyjne, akcja likwidacyjna

Art. 84a. Zdarzenie radiacyjne powodujące zagrożenie o zasięgu wojewódzkim

Art. 84b. Zdarzenie radiacyjne powodujące zagrożenie o zasięgu krajowym

Art. 84c. Kompetencje prezesa państwowej agencji atomistyki

Art. 84d. Ocena zdarzenia radiacyjnego

Art. 84e. Zadania ministra właściwego do spraw wewnętrznych w przypadku zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie o zasięgu krajowym

Art. 84f. Prośba o pomoc w likwidacji zagrożenia lub usuwaniu skutków zdarzenia radiacyjnego

Art. 84g. Współdziałanie organów w likwidacji zagrożenia I usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego

Art. 85. Nieznany sprawca zdarzenia

Art. 86. Kierowanie akcją likwidacji zagrożenia

Art. 86a. Wykrycie nielegalnego przewozu lub wywozu substancji promieniotwórczej

Art. 86c. Identyfikacja, przechowywanie, transport I odbiór materiałów promieniotwórczych

Art. 86d. System zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych

Art. 86e. System zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych o zasięgu wojewódzkim

Art. 86f. System zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych mogących powodować zagrożenie o zasięgu krajowym

Art. 86g. Rozporządzenie w sprawie zakresu analiz zagrożeń

Art. 86h. Kwalifikacja działalnośCI związanej z narażeniem

Art. 86i. Treść planów postępowania awaryjnego

Art. 86j. Strategia zarządzania terenami skażonymi

Art. 86k. Zgoda na pobyt czasowy lub stały ludzi na terenie Długotrwale skażonym w wyniku zdarzenia radiacyjnego

Art. 86l. Strefy planowania awaryjnego

Art. 86m. Określanie stref planowania awaryjnego

Art. 86n. Dystans rozszerzonego planowania oraz dystans planowania spożycia I kontroli towarów

Art. 86o. Program monitoringu radiacyjnego środowiska

Art. 86p. Rozwiązania organizacyjne I techniczne na wypadek zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne

Art. 86q. Przygotowania jednostki ochrony zdrowia do udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku zdarzenia radiacyjnego

Art. 86r. Obowiązek zapewnienia preparatów ze stabilnym jodem

Art. 86s. Obowiązki kierownika jednostki wykonującej działalność zakwalifikowaną do I lub II kategorii zagrożeń

Art. 86t. Obowiązki kierownika jednostki wykonującej działalność zakwalifikowaną do I lub III kategorii zagrożeń

Art. 86u. Zapewnienie redundantnośCI sił I środków do realizacji zadań określonych planach postępowania awaryjnego

Art. 86v. Koordynacja działań w zakresie przygotowania I reagowania na zdarzenia radiacyjne powodujące zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym

Art. 86w. Współdziałanie z organami dochodzeniowo-śledczymi I koordynacja działań w przypadku zdarzenia radiacyjnego

Art. 87. WartośCI poziomów interwencyjnych dla rozporządzenie w sprawie określenia wartośCI poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań interwencyjnych

Art. 88. Działania interwencyjne

Art. 89. Wprowadzenie działań interwencyjnych

Art. 90. Katalog działań interwencyjnych

Art. 90a. Zgoda na dostęp do obszaru, z którego ewakuowano ludność

Art. 91. Kierowanie działaniami interwencyjnymi

Art. 91a. Podporządkowanie organów I jednostek wojewodzie

Art. 91b. Obowiązki kierującego działaniami interwencyjnymi

Art. 91c. Obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie usuwania skażeń promieniotwórczych

Art. 92. Informacja wyprzedzająca

Art. 92a. Obowiązek informowania ludnośCI o zdarzeniu radiacyjnym

Art. 93. Koszty działań interwencyjnych I usuwania ich skutków

Art. 94. Przekazanie raportu o zdarzeniu radiacyjnym

Art. 95. Obowiązek świadczeń osobistych I rzeczowych

Art. 96. Okresowe ćwiczenia w celu przeglądu I aktualizacji planów postępowania awaryjnego

Art. 97. żywność I środki żywienia zwierząt

Art. 97a. Monitorowanie stanu zdrowia osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia radiacyjnego

Art. 99. Rozporządzenie dotyczące poziomu substancji promieniotwórczych w surowcach przemysłowych

Rozdział 12. Odpowiedzialność cywilna za szkody jądrowe

Art. 100. Objaśnienie pojęć na potrzeby rozdziału

Art. 100a. Naprawienie szkody jądrowej

Art. 101. Odpowiedzialność za szkodę

Art. 102. Granica odpowiedzialnośCI

Art. 103. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia oc

Art. 103a. Przekazanie dokumentu potwierdzającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia

Art. 103b. Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia

Art. 103c. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu szkody jądrowej na osobie

Art. 104. Dochodzenie roszczenia

Art. 105. Przedawnienie roszczeń

Art. 106. Właściwość sąDów, stosowanie kpc

Art. 107. Obiekty jądrowe, odesłanie do kodeksu cywilnego

Art. 108. świadczenia z tytułu wypadków przy pracy I chorób zawodowych

Rozdział 12a. Działania w zakresie rozwoju energetyki jądrowej

Art. 108a. Działania ministra dla rozwoju energetyki jądrowej

Art. 108b. Program polskiej energetyki jądrowej

Art. 108c. Zasady opracowywania programu polskiej energetyki jądrowej

Art. 108d. Tryb uchwalania programu polskiej energetyki jądrowej, ogłoszenie uchwały

Art. 108e. Sprawozdanie z realizacji programu polskiej energetyki jądrowej

Rozdział 13. Prezes państwowej agencji atomistyki

Art. 109. Prezes agencji - powoływanie, odwoływanie, wymogi na stanowisko, nabór

Art. 110. Kompetencje prezesa agencji

Art. 111. Rozporządzenie dotyczące zakresu działania prezesa agencji

Art. 112. Państwowa agencji atomistyki

Art. 113. Agencja - statut, regulamin

Art. 113a. Ocena funkcjonowania dozoru jądrowego oraz analiza obowiązującego stanu prawnego

Rozdział 14. Państwowe przedsiębiorstwo użytecznośCI publicznej "zakład unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych"

Art. 114. Zakład unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

Art. 115. Osobowość, podejmowanie decyzji

Art. 116. Kompetencje ministra właściwego do spraw gospodarki

Art. 117. Dyrektor zakładu

Art. 118. Występowanie w obrocie, pobieranie opłat

Art. 119. Dotacje otrzymywane przez zakład unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

Art. 119a. Pokrywanie kosztów nieplanowanych usług zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

Art. 120. Gospodarka finansowa zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

Art. 121. Statut zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

Art. 122. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o komercjalizacji I I niektórych uprawnieniach pracowników

Rozdział 15. Administracyjne kary pieniężne I przepisy karne

Art. 123. Kary pieniężne nakładane na kierownika jednostki organizacyjnej

Art. 124. Nakładanie kar pieniężnych

Art. 125. Przedawnienie karalnośCI

Art. 126. Egzekucja kar

Art. 127. Wypas zwierząt na skażonym terenie

Art. 127a. Niedopełnienie obowiązku dotyczącego informacji z krajowego rejestru dawek

Art. 127b. Niedopełnienie obowiązku

Art. 127c. Utrudnianie lub udaremnianie kontroli

Art. 127d. Odesłanie do przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Rozdział 16. Przepisy przejściowe, dostosowujące I końcowe

Art. 128. Mienie zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

Art. 129. Wyposażenie zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczychw inne mienie

Art. 130. Powołanie do czasowego kierowania zakładem unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

Art. 131. Status pracowników zakładu doświadczalnego unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

Art. 132. Zarządzenia w sprawie wykonywania przepisów ustawy

Art. 133. Zezwolenia I uprawnienia uzyskane na mocy dotychczasowej ustawy

Art. 134. Zmiany w rozporządzeniu prezydenta rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - prawo upadłościowe

Art. 135. Zmiany w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych

Art. 136. Zmiany w ustawie o działach administracji rządowej

Art. 137. Przepisy wykonawcze

Art. 138. Utrata mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. - prawo atomowe

Art. 139. Wejście ustawy w życie