Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Dział I. Zasady ogólne

Art. 1. Przepisy regulujące postępowanie w sprawach o wykroczenia - § 1. Postępowanie w sprawach o wykroczenia toczy się według...

Art. 2. Rodzaje postępowania w sprawach o wykroczenia - § 1. Orzekanie następuje w postępowaniu: 1) zwyczajnym; 2) przyspieszonym;...

Art. 3. Zawiadomienie o stwierdzonych przez sąD uchybieniach w czynnościach instytucji - W razie stwierdzenia w toku postępowania istotnego uchybienia w czynnościach...

Art. 4. Prawo do obrony - § 1. Obwinionemu przysługuje prawo do obrony, w tym do...

Art. 5. Negatywne przesłanki procesowe - § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:...

Art. 6. żądanie ścigania - § 1. W sprawach o wykroczenia ścigane na żądanie pokrzywdzonego...

Art. 7. Zadania policji I innych organów w postępowaniu w sprawach o wykroczenia - Policja i inne organy w zakresie postępowania w sprawach o...

Art. 8. Odesłanie do przepisów kodeksu postępowania karnego - W postępowaniu uregulowanym w niniejszym kodeksie stosuje się odpowiednio przepisy...

Dział II. SąD

Rozdział 1. Właściwość I skład sądu

Art. 9. Właściwość sądu rejonowego - § 1. W sprawach o wykroczenia w pierwszej instancji orzeka...

Art. 10. Właściwość wojskowych sąDów garnizonowych - § 1. W sprawach o wykroczenia popełnione przez: 1) żołnierzy...

Art. 11. Ustalanie właściwośCI sądu - § 1. Przy ustalaniu właściwości sądu stosuje się odpowiednio przepisy...

Art. 12. Rozstrzyganie sporów o właściwość MIędzy sądami - § 1. Spory o właściwość między sądami rejonowymi rozstrzyga sąd...

Art. 13. Skład sądu orzekającego w pierwszej instancji - § 1. Sąd rejonowy orzeka na rozprawie i na posiedzeniu...

Art. 14. Sądy odwoławcze w sprawach o wykroczenia - § 1. Sądem odwoławczym w sprawach o wykroczenia podlegających właściwości...

Art. 15. Właściwość funkcjonalna sądu apelacyjnego I sądu najwyższego - § 1. Sąd apelacyjny rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i...

Rozdział 2. Wyłączenie sędziego

Art. 16. Wyłączenie sędziego I referendarza sądowego - § 1. Do wyłączenia sędziego i referendarza sądowego stosuje się...

Dział III. Strony, obrońcy I pełnomocnicy

Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny

Art. 17. Oskarżyciel publiczny - § 1. Oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach o wykroczenia jest...

Art. 18. Uprawnienia prokuratora - § 1. W każdej sprawie o wykroczenie wniosek o ukaranie...

Art. 18a. Obowiązek udziału w rozprawie oskarżyciela publicznego - Udział w rozprawie oskarżyciela publicznego, który złożył wniosek o ukaranie,...

Art. 19. Odpowiednie stosowanie do oskarżyciela publicznego przepisów kodeksu postępowania karnego - § 1. Przepisy art. 40 wyłączenie sędziego z mocy prawa...

Rozdział 4. Obwiniony I jego obrońca

Art. 20. Prawa I obowiązki obwinionego - § 1. Obwinionym jest osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o...

Art. 21. Przesłanki obrony obligatoryjnej - § 1. W postępowaniu w sprawie o wykroczenia obwiniony musi...

Art. 22. Przesłanki wyznaczenia obrońcy z urzędu - Gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, obwinionemu, który nie ma...

Art. 23. Wyznaczanie obrońcy z urzędu - § 1. Obrońcę z urzędu wyznacza prezes lub referendarz sądowy...

Art. 24. Obrońca w sprawach o wykroczenia - § 1. Obrońcą w sprawach o wykroczenia może być adwokat...

Rozdział 5. Pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy I pełnomocnicy

Art. 25. Pokrzywdzony w sprawach o wykroczenia - § 1. Pokrzywdzonym jest ten, czyje dobro prawne zostało bezpośrednio...

Art. 26. Zawiadomienie pokrzywdzonego o przesłaniu wniosku o ukaranie I pouczenie o uprawnieniach - § 1. O przesłaniu wniosku o ukaranie oskarżyciel publiczny zawiadamia...

Art. 27. Uprawnienia pokrzywdzonego - § 1. W sprawach o wykroczenia ścigane na żądanie pokrzywdzonego,...

Art. 28. Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia - § 1. Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego, o którym mowa w art....

Art. 29. Niestawiennictwo pokrzywdzonego I oskarżyciela posiłkowego na rozprawę lub posiedzenie - § 1. Niestawiennictwo prawidłowo powiadomionego pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego na...

Art. 30. Pełnomocnik pokrzywdzonego I oskarżyciela posiłkowego - § 1. Pokrzywdzony i oskarżyciel posiłkowy może korzystać z pomocy...

Art. 31. śmierć oskarżyciela posiłkowego w toku postępowania - § 1. W razie śmierci oskarżyciela posiłkowego, o którym mowa...

Dział IV. CzynnośCI procesowe

Art. 32. Rodzaje I forma rozstrzygnięć w sprawach o wykroczenia oraz właściwość organów w tych sprawach - § 1. Rozstrzygnięcia zapadają w postaci orzeczeń, zarządzeń albo mandatów...

Art. 33. Uczestnictwo stron w posiedzeniu - Strony mogą uczestniczyć w posiedzeniu, jeżeli ustawa to przewiduje albo...

Art. 34. Podstawa orzeczenia - Podstawę orzeczenia może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu,...

Art. 35. Doręczanie wyroku I jego uzasadnienia - § 1. Wyrok sądu pierwszej instancji uzasadnia się i doręcza...

Art. 36. Uzasadnianie orzeczeń - § 1. Postanowienie i zarządzenie uzasadnia się jedynie, gdy podlega...

Art. 37. Protokoły - § 1. Protokół sporządza się z każdej czynności mającej istotne...

Art. 37a. Delegacja ustawowa - Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń i środków...

Art. 37b. Udostępnianie zapisu Dźwięku lub obrazu I Dźwięku - § 1. Strony, obrońcy, pełnomocnicy i przedstawiciele ustawowi mają prawo...

Art. 38. Odesłanie do przepisów kodeksu postępowania karnego - § 1. Do czynności procesowych prowadzonych w postępowaniu w sprawach...

Dział V. Dowody

Rozdział 6. Przepisy ogólne

Art. 39. Zasady przeprowadzania dowodów - § 1. Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z...

Art. 40. Oświadczenia pisemne - § 1. Na wniosek osoby przesłuchiwanej przyjmuje się od niej...

Rozdział 7. Przeprowadzenie poszczególnych dowodów. Przeszukanie

Art. 41. DowóD z zeznań świadka - § 1. Przy przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadka stosuje się...

Art. 42. Biegły, specjalista I tłumacz - § 1. Przy przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłego stosuje się...

Art. 43. Oględziny I eksperyment procesowy - Przy przeprowadzaniu oględzin i eksperymentu procesowego stosuje się odpowiednio przepisy...

Art. 44. Przeszukanie - § 1. W celu znalezienia i zatrzymania przedmiotów podlegających oględzinom...

Dział VI. środki przymusu

Rozdział 8. Zatrzymanie

Art. 45. Przesłanki zatrzymania osoby przez policję - § 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym...

Art. 46. Tryb I zasady zatrzymania osoby - § 1. Zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzymania i...

Art. 47. Zażalenie na zatrzymanie - § 1. Zatrzymanemu przysługuje zażalenie na zatrzymanie do sądu. W...

Rozdział 9. Zabezpieczenie I zajęcie przedmiotów

Art. 48. Tymczasowe zabezpieczenie I zajęcie przedmiotów - § 1. Policja i inne organy uprawnione do prowadzenia czynności...

Rozdział 10. Kary porządkowe I pozostałe środki przymusu

Art. 49. Kara porządkowa - § 1. Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez...

Art. 50. Przymusowe doprowadzenie świadka I odebranie przedmiotu oględzin lub dowodu rzeczowego - § 1. W razie niestawienia się świadka na wezwanie bez...

Art. 51. Właściwość sądu w sprawach stosowania środków przymusu - § 1. Środki przymusu, o których mowa w art. 49...

Art. 53. Ustalanie miejsca pobytu podejrzanego - Jeżeli miejsce pobytu osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia nie jest...

Dział VII. CzynnośCI wyjaśniające

Art. 54. CzynnośCI wyjaśniające - § 1. W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia...

Art. 55. CzynnośCI wyjaśniające w celu uzupełnienia lub sprawdzenia faktów podanych we wniosku o ukaranie - § 1. Czynności wyjaśniające przeprowadza się także w celu uzupełnienia...

Art. 56. Podmioty uprawnione do przeprowadzenia czynnośCI wyjaśniających - § 1. Czynności wyjaśniające, o których mowa w art. 54...

Art. 56a. Zażalenie na niewniesienie wniosku o ukaranie - Jeżeli nie zachodzą okoliczności określone w art. 27 uprawnienia pokrzywdzonego,...

Dział VIII. Postępowanie zwyczajne

Rozdział 11. Wszczęcie postępowania. Orzekanie przed rozprawą

Art. 57. Wniosek o ukaranie - § 1. Podstawę do wszczęcia postępowania stanowi wniosek o ukaranie...

Art. 58. Wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy - § 1. Oskarżyciel publiczny może, za zgodą obwinionego, przesłuchanego uprzednio...

Art. 59. CzynnośCI prezesa sądu po otrzymaniu wniosku o ukaranie - § 1. Jeżeli wniosek o ukaranie nie odpowiada warunkom formalnym...

Art. 60. Przesłanki skierowania sprawy na posiedzenie - § 1. Prezes sądu, po wszczęciu postępowania, kieruje sprawę na...

Art. 61. Przesłanki odmowy wszczęcia postępowania lub umorzenia postępowania wszczętego - § 1. Można odmówić wszczęcia postępowania, a wszczęte umorzyć, także...

Art. 62. Stwierdzenie okolicznośCI wyłączających orzekanie - § 1. Okoliczności wyłączające orzekanie na podstawie niniejszego kodeksu uwzględnia...

Art. 63. Skazanie obwinionego bez rozprawy na wniosek oskarżyciela publicznego - § 1. Uwzględniając wniosek oskarżyciela publicznego, o którym mowa w...

Art. 64. Skazanie bez rozprawy na wniosek obwinionego - § 1. Przy rozpoznawaniu wniosku obwinionego o skazanie go w...

Rozdział 12. Przygotowanie do rozprawy

Art. 65. Przesłanki skierowania sprawy na rozprawę - § 1. Prezes sądu, kierując sprawę na rozprawę, zarządza zawiadomienie...

Art. 66. Podmioty zwolnione z obowiązku składania zeznań I występowania w charakterze biegłego - § 1. Osoby wymienione w art. 5 negatywne przesłanki procesowe...

Art. 67. Zawiadomienie o terminie pierwszej rozprawy lub posiedzenia - § 1. Zawiadamiając obwinionego o terminie pierwszej rozprawy lub posiedzeniu,...

Art. 68. Przesłanki stosowania pomocy prawnej - § 1. Jeżeli obwiniony lub świadek mieszka poza miejscowością, w...

Art. 69. Odpowiednie stosowanie do przygotowania do rozprawy przepisów kodeksu postępowania karnego - Przy przygotowaniu do rozprawy stosuje się odpowiednio przepisy art. 348...

Rozdział 13. Rozprawa

Art. 70. Zasada ustnośCI I jawnośCI rozprawy - § 1. Rozprawa odbywa się ustnie i jawnie. § 2....

Art. 71. Rozpoczęcie rozprawy - § 1. Rozprawę rozpoczyna wywołanie sprawy. Następnie sąd sprawdza, czy...

Art. 72. Rozpoczęcie przewodu sądowego - § 1. Przewód sądowy rozpoczyna się od odczytania wniosku o...

Art. 73. Termin do złożenia wniosku o skazanie bez rozprawy - Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie obwiniony może złożyć...

Art. 74. Odmowa składania wyjaśnień przez obwinionego - § 1. Jeżeli obwiniony odmawia złożenia wyjaśnień albo wyjaśnia odmiennie...

Art. 75. Odczytywanie zeznań świadka - § 1. Przepis art. 74 odmowa składania wyjaśnień przez obwinionego...

Art. 75a. Odczytanie wyjaśnień lub zeznań złożonych na rozprawie - Za odczytanie wyjaśnień lub zeznań złożonych na rozprawie uznaje się...

Art. 76. Odczytywanie protokołów z czynnośCI I innych dokumentów - § 1. Sąd może odczytywać na rozprawie protokoły oględzin, przeszukania,...

Art. 77. Zadawanie pytań obwinionemu, świadkom I biegłym - Obwinionemu, świadkom i biegłym zarówno sąd, jak i strony zadają...

Art. 78. Wypowiedzenie stosunku obrończego - Jeżeli po rozpoczęciu rozprawy obwiniony lub obrońca wypowiedział stosunek obrończy...

Art. 79. Przerwa w rozprawie I odroczenie rozprawy - § 1. Sąd może zarządzić przerwę w rozprawie w celu...

Art. 80. Prowadzenie rozprawy przerwanej lub odroczonej - Rozprawę przerwaną lub odroczoną prowadzi się w dalszym ciągu, chociażby...

Art. 81. Odpowiednie stosowanie do rozprawy przepisów kodeksu postępowania karnego - Przy przeprowadzaniu rozprawy stosuje się odpowiednio przepisy art. 369 kolejność...

Art. 82. Wyrok - § 1. Po wysłuchaniu głosów stron sąd sporządza wyrok na...

Art. 83. Niedoręczenie obwinionemu wyroku zaocznego jako przesłanka umorzenia postępowania - W razie niedoręczenia obwinionemu wyroku zaocznego, w terminie 3 miesięcy...

Art. 84. Postanowienie uzupełniające wyrok - § 1. Jeżeli w wyroku nie rozstrzygnięto lub rozstrzygnięto wadliwie...

Rozdział 14. Postępowanie w sprawach osób podlegających orzecznictwu sąDów wojskowych

Art. 85. Wniosek o ukaranie w postępowaniu przed sądem wojskowym, uprawnienia żandarmerii wojskowej - § 1. W postępowaniu przed sądem wojskowym podstawę do wszczęcia...

Art. 86. Zawiadomienie o wykroczeniu podlegającym orzecznictwu sąDów wojskowych - § 1. O popełnieniu przez osobę wskazaną w art. 10...

Art. 86a. ściganie wykroczenia popełnionego przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej - § 1. Ściganie wykroczenia popełnionego przez żołnierza, o którym mowa...

Art. 87. Uprawnienie do przekazania sprawy właściwemu dowódcy - § 1. Sąd wojskowy może odmówić wszczęcia postępowania, a wszczęte...

Art. 88. Pokrzywdzony w charakterze oskarżyciela posiłkowego przed sądem wojskowym - Pokrzywdzony może korzystać przed sądem wojskowym z praw oskarżyciela posiłkowego...

Dział IX. Postępowania szczególne

Rozdział 15. Postępowanie przyspieszone

Art. 89. Odpowiednie stosowanie do postępowania przyspieszonego przepisów o postępowaniu zwyczajnym - W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli...

Art. 90. Przesłanki stosowania postępowania przyspieszonego - § 1. Postępowanie przyspieszone stosuje się do osób niemających stałego...

Art. 91. Zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku - § 1. W wypadkach, o których mowa w art. 90...

Art. 92. Zasady postępowania przyspieszonego, zmiana trybu na zwyczajny - § 1. W postępowaniu przyspieszonym, z zastrzeżeniem art. 92a postępowanie...

Art. 92a. Postępowanie przyspieszone przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie czynnośCI procesowych na odległość - W postępowaniu przyspieszonym, toczącym się z zastosowaniem art. 91 zatrzymanie...

Rozdział 16. Postępowanie nakazowe

Art. 93. Przesłanki postępowania nakazowego - § 1. Sąd na posiedzeniu może wydać wyrok nakazowy w...

Art. 94. Wyrok nakazowy - § 1. Do wyroku nakazowego stosuje się odpowiednio przepisy art....

Rozdział 17. Postępowanie mandatowe

Art. 95. Podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania mandatowego - § 1. Postępowanie mandatowe prowadzi Policja, a inne organy, gdy...

Art. 96. Wysokość grzywny w postępowaniu mandatowym - § 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości...

Art. 97. Nałożenie grzywny w drodze mandatu przez uprawnionego funkcjonariusza - § 1. W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,...

Art. 98. Rodzaje mandatów karnych - § 1. W postępowaniu mandatowym można nakładać grzywnę w drodze...

Art. 99. Odmowa przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenie grzywny nałożonej mandatem zaocznym - W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym...

Art. 100. Właściwość organów w sprawach poboru należnośCI z grzywien w drodze mandatu karnego - § 1. Uprawnionym do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych...

Art. 101. Uchylenie prawomocnego mandatu karnego - § 1. Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę...

Art. 102. Nadzór nad postępowaniem mandatowym - Nadzór nad postępowaniem mandatowym sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych,...

Art. 102a. Zlecenia płatnicze z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego - § 1. Zlecenia płatnicze na rzecz organów właściwych do poboru...

Dział X. środki odwoławcze

Art. 103. środki odwoławcze - § 1. Środkami odwoławczymi są apelacja i zażalenie. § 2....

Art. 104. Bezwzględne przyczyny odwoławcze - § 1. Sąd odwoławczy uchyla na posiedzeniu zaskarżone orzeczenie, niezależnie...

Art. 105. Termin I tryb wnoszenia apelacji - § 1. Apelację wnosi się na piśmie w terminie 7...

Art. 106. Udział stron w postępowaniu odwoławczym - § 1. Strony mają prawo uczestniczyć w rozprawie i w...

Art. 106a. Przeprowadzenie dowodu w postępowaniu odwoławczym - Sąd odwoławczy może, uznając potrzebę uzupełnienia przewodu sądowego, przeprowadzić dowód...

Art. 107. Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego - § 1. Uzasadnienie wyroku sąd odwoławczy sporządza w terminie 7...

Art. 108. Termin I tryb wnoszenia zażalenia - Zażalenie wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od...

Art. 109. Postępowanie odwoławcze - § 1. W postępowaniu odwoławczym stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące...

Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

Rozdział 18. Kasacja

Art. 110. Kasacja w sprawach o wykroczenia - § 1. Kasację w sprawach o wykroczenia może wnieść wyłącznie...

Art. 111. Przesłanki kasacji - Kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wskazanych w...

Art. 112. Postępowanie w przedmiocie kasacji - W postępowaniu w przedmiocie kasacji stosuje się odpowiednio przepisy działu...

Rozdział 19. Wznowienie postępowania

Art. 113. Wznowienie postępowania prawomocnie zakończonego - § 1. Postępowanie sądowe, prowadzone w trybie określonym przez przepisy...

Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

Rozdział 20. Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie

Art. 114. Odszkodowanie I zadośćuczynienie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie - § 1. Obwinionemu, który w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania...

Art. 115. Roszczenie o odszkodowanie I zadośćuczynienie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie - § 1. Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie należy zgłosić w...

Art. 116. Odesłanie do przepisów kodeksu postępowania karnego - Przy rozpoznawaniu roszczeń o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie stosuje się odpowiednio...

Dział xiia. Postępowanie w sprawach ze stosunków MIędzynarodowych

Rozdział 20a. Wystąpienie do państwa członkowskiego unii europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia oraz wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego unii europejskiej o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia

Art. 116a. Wystąpienie do państwa ue o zatrzymanie dowodów lub zabezpieczenie mienia - Do wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia...

Rozdział 20b wystąpienie do państwa członkowskiego unii europejskiej o wykonanie grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub obowiązku naprawienia szkody lub też orzeczenia zasądzającego koszty postępowania oraz wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego unii europejskiej o karach o charakterze pieniężnym

Art. 116b. Wystąpienie do państwa ue o wykonanie grzywny, środków karnych lub orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym - § 1. Do wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o...

Rozdział 20c. Wystąpienie do państwa członkowskiego unii europejskiej o przeprowadzenie dowodu na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego oraz wykonanie europejskiego nakazu dochodzeniowego wydanego w innym państwie członkowskim unii europejskiej

Art. 116c. Wystąpienie do państwa ue o przeprowadzenie dowodu na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego lub jego wykonania - § 1. Do wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o...

Dział XIII. Koszty postępowania

Art. 117. Zasady ponoszenia kosztów wydatków w toku postępowania - § 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkie wydatki w...

Art. 118. Zryczałtowany charakter wydatków postępowania wykładanych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - § 1. Wydatki wykładane przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu...

Art. 119. Zasady ponoszenia kosztów postępowania - § 1. W razie skazania od obwinionego sąd zasądza opłatę...

Art. 120. Zażalenie na postanowienie organu prowadzącego czynnośCI wyjaśniające w przedmiocie kosztów - § 1. Zażalenie na postanowienie organu prowadzącego czynności wyjaśniające w...

Art. 121. Odesłanie do przepisów kodeksu postępowania karnego - § 1. Do kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy art....