Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Dział III. Strony, obrońcy I pełnomocnicy

Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny

Art. 17. Oskarżyciel publiczny - § 1. Oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach o wykroczenia jest...

Art. 18. Uprawnienia prokuratora - § 1. W każdej sprawie o wykroczenie wniosek o ukaranie...

Art. 18a. Obowiązek udziału w rozprawie oskarżyciela publicznego - Udział w rozprawie oskarżyciela publicznego, który złożył wniosek o ukaranie,...

Art. 19. Odpowiednie stosowanie do oskarżyciela publicznego przepisów kodeksu postępowania karnego - § 1. Przepisy art. 40 wyłączenie sędziego z mocy prawa...

Rozdział 4. Obwiniony I jego obrońca

Art. 20. Prawa I obowiązki obwinionego - § 1. Obwinionym jest osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o...

Art. 21. Przesłanki obrony obligatoryjnej - § 1. W postępowaniu w sprawie o wykroczenia obwiniony musi...

Art. 22. Przesłanki wyznaczenia obrońcy z urzędu - Gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, obwinionemu, który nie ma...

Art. 23. Wyznaczanie obrońcy z urzędu - § 1. Obrońcę z urzędu wyznacza prezes lub referendarz sądowy...

Art. 24. Obrońca w sprawach o wykroczenia - § 1. Obrońcą w sprawach o wykroczenia może być adwokat...

Rozdział 5. Pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy I pełnomocnicy

Art. 25. Pokrzywdzony w sprawach o wykroczenia - § 1. Pokrzywdzonym jest ten, czyje dobro prawne zostało bezpośrednio...

Art. 26. Zawiadomienie pokrzywdzonego o przesłaniu wniosku o ukaranie I pouczenie o uprawnieniach - § 1. O przesłaniu wniosku o ukaranie oskarżyciel publiczny zawiadamia...

Art. 27. Uprawnienia pokrzywdzonego - § 1. W sprawach o wykroczenia ścigane na żądanie pokrzywdzonego,...

Art. 28. Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia - § 1. Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego, o którym mowa w art....

Art. 29. Niestawiennictwo pokrzywdzonego I oskarżyciela posiłkowego na rozprawę lub posiedzenie - § 1. Niestawiennictwo prawidłowo powiadomionego pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego na...

Art. 30. Pełnomocnik pokrzywdzonego I oskarżyciela posiłkowego - § 1. Pokrzywdzony i oskarżyciel posiłkowy może korzystać z pomocy...

Art. 31. śmierć oskarżyciela posiłkowego w toku postępowania - § 1. W razie śmierci oskarżyciela posiłkowego, o którym mowa...