Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Dział IX. Postępowania szczególne

Rozdział 15. Postępowanie przyspieszone

Art. 89. Odpowiednie stosowanie do postępowania przyspieszonego przepisów o postępowaniu zwyczajnym - W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli...

Art. 90. Przesłanki stosowania postępowania przyspieszonego - § 1. Postępowanie przyspieszone stosuje się do osób niemających stałego...

Art. 91. Zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku - § 1. W wypadkach, o których mowa w art. 90...

Art. 92. Zasady postępowania przyspieszonego, zmiana trybu na zwyczajny - § 1. W postępowaniu przyspieszonym, z zastrzeżeniem art. 92a postępowanie...

Art. 92a. Postępowanie przyspieszone przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie czynnośCI procesowych na odległość - W postępowaniu przyspieszonym, toczącym się z zastosowaniem art. 91 zatrzymanie...

Rozdział 16. Postępowanie nakazowe

Art. 93. Przesłanki postępowania nakazowego - § 1. Sąd na posiedzeniu może wydać wyrok nakazowy w...

Art. 94. Wyrok nakazowy - § 1. Do wyroku nakazowego stosuje się odpowiednio przepisy art....

Rozdział 17. Postępowanie mandatowe

Art. 95. Podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania mandatowego - § 1. Postępowanie mandatowe prowadzi Policja, a inne organy, gdy...

Art. 96. Wysokość grzywny w postępowaniu mandatowym - § 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości...

Art. 97. Nałożenie grzywny w drodze mandatu przez uprawnionego funkcjonariusza - § 1. W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,...

Art. 98. Rodzaje mandatów karnych - § 1. W postępowaniu mandatowym można nakładać grzywnę w drodze...

Art. 99. Odmowa przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenie grzywny nałożonej mandatem zaocznym - W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym...

Art. 100. Właściwość organów w sprawach poboru należnośCI z grzywien w drodze mandatu karnego - § 1. Uprawnionym do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych...

Art. 101. Uchylenie prawomocnego mandatu karnego - § 1. Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę...

Art. 102. Nadzór nad postępowaniem mandatowym - Nadzór nad postępowaniem mandatowym sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych,...

Art. 102a. Zlecenia płatnicze z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego - § 1. Zlecenia płatnicze na rzecz organów właściwych do poboru...