Prawo czekowe
Art. 42. Obowiązek zawiadomienia o niezapłaceniu czeku

Posiadacz czeku powinien o niezapłaceniu zawiadomić swojego indosanta i wystawcę w ciągu czterech dni powszednich, następujących po dniu protestu lub równoznacznego stwierdzenia, a w przypadku zastrzeżenia "bez kosztów" - po dniu przedstawienia. Każdy indosant powinien w ciągu dwóch dni powszednich, następujących po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie, podać do wiadomości swojego poprzednika otrzymane zawiadomienie, wskazując nazwiska i adresy tych, którzy dokonali zawiadomień poprzednich, i tak kolejno aż do wystawcy. Terminy powyższe biegną od otrzymania zawiadomienia poprzedniego.Ilekroć w myśl ustępu poprzedzającego zawiadamia się osobę, podpisaną na czeku, należy tak samo w tymże terminie zawiadomić jej poręczyciela.Jeżeli indosant nie wskazał swego adresu lub podał go w sposób nieczytelny, wystarczy zawiadomienie poprzedzającego go indosanta.Zawiadomienia można dokonać w jakikolwiek sposób, nawet przez proste odesłanie czeku.Obowiązany do zawiadomienia ma udowodnić, że dokonał go w przepisanym terminie. Termin ten uważa się jako zachowany, jeżeli pismo z zawiadomieniem oddano na pocztę w przepisanym terminie.Kto nie zawiadomi w czasie powyżej oznaczonym, nie traci praw z czeku, odpowiada jednak za szkodę, spowodowaną przez swe niedbalstwo tylko do sumy, na jaką czek jest wystawiony.

Struktura Prawo czekowe

Dział I. Wystawienie I forma czeku

Art. 1. Elementy czeku

Art. 2. Brak na czeku wymaganych cech

Art. 3. Wystawienie czeku na bankiera

Art. 4. Nieprzyjęcie czeku

Art. 5. Rodzaje czeków

Art. 6. Czek na własne zlecenie wystawcy lub na rachunek osoby trzeciej

Art. 7. Zastrzeżenie oprocentowania

Art. 8. Miejsce płatnośCI czeku

Art. 9. Suma czekowa napisana literami I liczbami

Art. 10. Wadliwe podpisy na czeku

Art. 11. Podpisanie czeku przez przedstawiciela osoby bez umocowania

Art. 12. Odpowiedzialność wystawcy za zapłatę czeku

Art. 13. Uzupełnienie czeku niezgodnie z porozumieniem

Dział II. Przeniesienie

Art. 14. Przeniesienie czeku

Art. 15. Indos

Art. 16. Zasady napisania indosu

Art. 17. Uprawnienia wynikające z indosu

Art. 18. Odpowiedzialność indosanta za zapłatę czeku

Art. 19. Uznanie za prawnego posiadacza czeku przenoszonego przez indos

Art. 20. Skutek umieszczenia indosu na czeku na okaziciela

Art. 21. Utrata posiadania czeku

Art. 22. Dochodzenie praw z czeku

Art. 23. Indos pełnomocniczy

Art. 24. Indos dokonany po proteście albo po upływie terminu do przedstawienia

Dział III. Poręczenie czekowe

Art. 25. Zabezpieczenie zapłaty czeku poręczeniem czekowym (aval)

Art. 26. Poręczenie

Art. 27. Odpowiedzialność poręczyciela czekowego

Dział IV. Przedstawienie I zapłata

Art. 28. Płatność czeku

Art. 29. Termin przedstawienia czeku do zapłaty

Art. 30. Przeliczenie dnia wystawienia czeku przy czeku przekazanym

Art. 31. Przedstawienie czeku w izbie rozrachunkowej

Art. 32. Odwołanie czeku

Art. 33. śmierć lub utrata zdolnośCI wystawcy do działań prawnych a ważność czeku

Art. 34. żądanie wydania czeku, zapłata częściowa

Art. 35. Sprawdzenie prawidłowośCI szeregu indosów przy zapłacie czeku przenoszonego przez indos

Art. 36. Wystawienie czeku na walutę nie bęDąCą walutą miejsca płatnośCI

Dział V. Czek zakreślony I czek rozrachunkowy

Art. 37. Zakreślenie czeku

Art. 38. Zapłata czeku zakreślonego, nabywanie przez bankiera czeków zakreślonych

Art. 39. Zastrzeżenie dotyczące sposobu zapłaty czeku

Dział VI. Zwrotne poszukiwanie spowodu niezapłacenia

Art. 40. Przesłanki zwrotnego poszukiwania przeciwko Dłużnikom

Art. 41. Termin do dokonania protestu

Art. 42. Obowiązek zawiadomienia o niezapłaceniu czeku

Art. 43. Zwolnienie posiadacza czeku od protestu

Art. 44. Solidarna odpowiedzialność zobowiązanych z czeku

Art. 45. Uprawnienia posiadacza czeku w stosunku do zobowiązanego zwrotnie

Art. 46. Uprawnienia wykopującego czek wobec poprzedników

Art. 47. Uprawnienia Dłużnika czekowego

Art. 48. Niedokonanie czynnośCI na skutek siły wyższej

Dział VII. Wtóropisy

Art. 49. Czek w w kilku jednobrzmiących egzemplarzach

Art. 50. Zapłata na jeden z egzemplarzy czeku

Dział VIII. Zmiany

Art. 51. Odpowiedzialność w razie zmiany tekstu czeku

Dział IX. Przedawnienie

Art. 52. Przedawnienie roszczeń z tytułu zwrotnego poszukiwania

Art. 53. Przerwanie I zawieszenie biegu przedawnienia roszczeń czekowych

Dział X. Przepisy ogólne

Art. 54. Ustawowe pojęcie bankiera

Art. 55. Zasady liczenia terminów czynnośCI dotyczących czeków

Art. 56. Zasada niewliczania do terminów dnia początkowego

Art. 57. Niedopuszczalność dni ulgowych

Art. 58. Upadłość wystawcy I obowiązek odmowy zapłaty czeku

Dział XI. Roszczenie z tytułu niesłusznego zbogacenia

Art. 59. Niesłuszne wzbogacenie wystawcy czeku, przedawnienie roszczenia

Dział XII. Skutki braku pokrycia

Art. 60. Odpowiedzialność wystawcy w razie braku pokrycia czeku, przedawnienie roszczeń

Art. 61. Odpowiedzialność karna za wystawienie czeku bez pokrycia

Dział XIII. Kolizja ustaw

Art. 62. Prawo właściwe dla oceny zdolnośCI do zaciągania zobowiązań czekowych

Art. 63. Prawo właściwe dla oceny ważnośCI czeku

Art. 64. Prawo właściwe dla oceny formy oświadczenia czekowego

Art. 65. Prawo właściwe dla określania skutków zobowiązań czekowych

Art. 66. Prawo właściwe dla określania terminów wykonywania zwrotnego poszukiwania

Art. 67. Prawo miejsca płatnośCI czeku

Art. 68. Prawo właściwe dla formy I terminu protestu oraz innych czynnośCI dotyczących praw czekowych

Dział XIV. Protest

Art. 69. Uprawnienie do sporządzenia protestu

Art. 70. Elementy protestu

Art. 71. Miejsce dokonania czynnośCI zachowawczych

Art. 72. Forma protestu

Art. 73. Umieszczanie protestu w przypadku kilku egzemplarzy czeku

Art. 74. Odbiór zapłaty I jej pokwitowanie przez notariusza

Art. 75. Zawiadomienie o dokonaniu protestu

Art. 76. Pomocnicy notariusza przy dokonywaniu czynnośCI zachowawczych

Art. 77. Przechowywanie I wydawanie odpisów protestów

Dział XV. Czeki zaginione

Art. 78. Wniosek o uznanie zaginionego czeku za umorzony

Art. 79. Zapłata czeku po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania

Art. 80. Zgłoszenie się żądającego umorzenia do trasata z żądaniem zapłaty po ogłoszeniu wezwania

Art. 81. Skutki orzeczenia uznającego czek za umorzony

Dział XVI. Przepisy końcowe I przejściowe

Art. 82. Utrata mocy rozporządzenia prezydenta rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1924 r. O prawie czekowem

Art. 83. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy

Art. 84. Rozporządzenie ustalające izby rozrachunkowe

Art. 85. Utrata mocy przepisu rozporządzenia prezydenta rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. O wierzytelnościach w walutach zagranicznych

Art. 86. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy

Art. 87. Organ odpowiedzialny za wykonanie ustawy

Art. 88. Data wejścia w życie ustawy