Prawo czekowe

Dział I. Wystawienie I forma czeku

Art. 1. Elementy czeku - Czek zawiera:1) nazwę "czek" w samym tekście dokumentu, w języku,...

Art. 2. Brak na czeku wymaganych cech - Nie będzie uważany za czek dokument, któremu brak jednej z...

Art. 3. Wystawienie czeku na bankiera - Czek wystawia się na bankiera, który ma fundusze do rozporządzenia...

Art. 4. Nieprzyjęcie czeku - Czek nie ulega przyjęciu. Wzmiankę o przyjęciu, umieszczoną na czeku,...

Art. 5. Rodzaje czeków - Czek może być wystawiony: na określoną osobę z dodaniem wyraźnego...

Art. 6. Czek na własne zlecenie wystawcy lub na rachunek osoby trzeciej - Czek może być wystawiony na własne zlecenie wystawcy. Czek może...

Art. 7. Zastrzeżenie oprocentowania - Zastrzeżenie oprocentowania, umieszczone w czeku, uważa się za nienapisane.

Art. 8. Miejsce płatnośCI czeku - Czek może być płatny w miejscu zamieszkania osoby trzeciej, bądź...

Art. 9. Suma czekowa napisana literami I liczbami - Czek, w którym sumę czekową napisano literami i liczbami, w...

Art. 10. Wadliwe podpisy na czeku - Jeżeli na czeku znajdują się podpisy osób, niezdolnych do zaciągania...

Art. 11. Podpisanie czeku przez przedstawiciela osoby bez umocowania - Kto podpisał czek jako przedstawiciel innej osoby, nie będąc umocowanym...

Art. 12. Odpowiedzialność wystawcy za zapłatę czeku - Wystawca odpowiada za zapłatę czeku. Zastrzeżenie, którem wystawca zwalnia się...

Art. 13. Uzupełnienie czeku niezgodnie z porozumieniem - Jeżeli czek, niezupełny w chwili wystawienia, uzupełniony został niezgodnie z...

Dział II. Przeniesienie

Art. 14. Przeniesienie czeku - Czek, który został wystawiony na określoną osobę z dodaniem wyraźnego...

Art. 15. Indos - Indos powinien być bezwarunkowy. Warunki, od których uzależniono indos, uważa...

Art. 16. Zasady napisania indosu - Indos powinien być napisany na czeku lub na złączonej z...

Art. 17. Uprawnienia wynikające z indosu - Indos przenosi wszystkie prawa z czeku. Jeżeli indos jest in...

Art. 18. Odpowiedzialność indosanta za zapłatę czeku - Indosant odpowiada w braku przeciwnego zastrzeżenia za zapłatę czeku. Indosant...

Art. 19. Uznanie za prawnego posiadacza czeku przenoszonego przez indos - Kto ma czek, przenośny przez indos, będzie uważany za prawnego...

Art. 20. Skutek umieszczenia indosu na czeku na okaziciela - Indos, umieszczony na czeku na okaziciela, zobowiązuje indosanta według przepisów...

Art. 21. Utrata posiadania czeku - Jeżeli kto przez jakikolwiek wypadek utracił posiadanie czeku, posiadacz, w...

Art. 22. Dochodzenie praw z czeku - Osoby, przeciw którym dochodzi się praw z czeku, nie mogą...

Art. 23. Indos pełnomocniczy - Jeżeli indos zawiera wzmiankę "waluta do odebrania", "do inkasa", "per...

Art. 24. Indos dokonany po proteście albo po upływie terminu do przedstawienia - Indos, dokonany po proteście lub po równoznacznem stwierdzeniu albo po...

Dział III. Poręczenie czekowe

Art. 25. Zabezpieczenie zapłaty czeku poręczeniem czekowym (aval) - Zapłatę czeku można zabezpieczyć poręczeniem czekowem (aval) co do całości...

Art. 26. Poręczenie - Poręczenie umieszcza się na czeku albo na przedłużku. Poręczenie oznacza...

Art. 27. Odpowiedzialność poręczyciela czekowego - Poręczyciel czekowy odpowiada tak samo, jak ten, za kogo poręczył....

Dział IV. Przedstawienie I zapłata

Art. 28. Płatność czeku - Czek jest płatny za okazaniem. Wszelką wzmiankę przeciwną uważa się...

Art. 29. Termin przedstawienia czeku do zapłaty - Czek, wystawiony i płatny w tym samym kraju, powinien być...

Art. 30. Przeliczenie dnia wystawienia czeku przy czeku przekazanym - Przy czeku, przekazanym z jednego miejsca na inne, w którem...

Art. 31. Przedstawienie czeku w izbie rozrachunkowej - Przedstawienie w izbie rozrachunkowej jest równoznaczne z przedstawieniem do zapłaty.

Art. 32. Odwołanie czeku - Odwołanie czeku może mieć skutek tylko po upływie terminu do...

Art. 33. śmierć lub utrata zdolnośCI wystawcy do działań prawnych a ważność czeku - Ani śmierć wystawcy, ani utrata przez wystawcę po wystawieniu czeku...

Art. 34. żądanie wydania czeku, zapłata częściowa - Trasat może przy zapłacie żądać wydania czeku, pokwitowanego przez posiadacza....

Art. 35. Sprawdzenie prawidłowośCI szeregu indosów przy zapłacie czeku przenoszonego przez indos - Trasat, który płaci czek, przenośny przez indos, obowiązany jest do...

Art. 36. Wystawienie czeku na walutę nie bęDąCą walutą miejsca płatnośCI - Jeżeli czek wystawiono na walutę, która nie jest walutą miejsca...

Dział V. Czek zakreślony I czek rozrachunkowy

Art. 37. Zakreślenie czeku - Wystawca lub posiadacz czeku mogą zakreślić go ze skutkami, wskazanemi...

Art. 38. Zapłata czeku zakreślonego, nabywanie przez bankiera czeków zakreślonych - Trasat może czek z zakreśleniem ogólnem zapłacić tylko do rąk...

Art. 39. Zastrzeżenie dotyczące sposobu zapłaty czeku - Wystawca lub posiadacz czeku mogą zabronić zapłaty czeku w gotówce...

Dział VI. Zwrotne poszukiwanie spowodu niezapłacenia

Art. 40. Przesłanki zwrotnego poszukiwania przeciwko Dłużnikom - Posiadacz może wykonywać zwrotne poszukiwanie przeciwko indosantom, wystawcy, tudzież innym...

Art. 41. Termin do dokonania protestu - Protest lub równoznaczne z nim stwierdzenie powinny być dokonane przed...

Art. 42. Obowiązek zawiadomienia o niezapłaceniu czeku - Posiadacz czeku powinien o niezapłaceniu zawiadomić swojego indosanta i wystawcę...

Art. 43. Zwolnienie posiadacza czeku od protestu - Wystawca, indosant albo poręczyciel przez zastrzeżenie "bez kosztów", "bez protestu"...

Art. 44. Solidarna odpowiedzialność zobowiązanych z czeku - Wszystkie osoby, zobowiązane z czeku, odpowiadają wobec posiadacza solidarnie. Posiadacz...

Art. 45. Uprawnienia posiadacza czeku w stosunku do zobowiązanego zwrotnie - Posiadacz czeku może żądać od zobowiązanego zwrotnie:1) niezapłaconej sumy czekowej;...

Art. 46. Uprawnienia wykopującego czek wobec poprzedników - Kto czek wykupił, może żądać od swoich poprzedników:1) całkowitej sumy...

Art. 47. Uprawnienia Dłużnika czekowego - Każdy dłużnik czekowy, przeciw któremu wykonywa się lub wykonać można...

Art. 48. Niedokonanie czynnośCI na skutek siły wyższej - Jeżeli przedstawienie czeku, protest lub równoznaczne stwierdzenie nie mogą być...

Dział VII. Wtóropisy

Art. 49. Czek w w kilku jednobrzmiących egzemplarzach - Z wyjątkiem czeków na okaziciela każdy czek, wystawiony w jednym,...

Art. 50. Zapłata na jeden z egzemplarzy czeku - Zapłata, dokonana na jeden z egzemplarzy, zwalnia nawet wtedy, gdyby...

Dział VIII. Zmiany

Art. 51. Odpowiedzialność w razie zmiany tekstu czeku - W razie zmiany tekstu czeku osoby, które czek podpisały po...

Dział IX. Przedawnienie

Art. 52. Przedawnienie roszczeń z tytułu zwrotnego poszukiwania - Roszczenia z tytułu zwrotnego poszukiwania, służące posiadaczowi przeciw indosantom, wystawcy...

Art. 53. Przerwanie I zawieszenie biegu przedawnienia roszczeń czekowych - Prawo powszechne określa przyczyny przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia roszczeń...

Dział X. Przepisy ogólne

Art. 54. Ustawowe pojęcie bankiera - Wyraz "bankier" w rozumieniu prawa niniejszego oznacza: a) państwowe i...

Art. 55. Zasady liczenia terminów czynnośCI dotyczących czeków - Przedstawienie czeku i protest mogą być dokonane tylko w dnie...

Art. 56. Zasada niewliczania do terminów dnia początkowego - Do terminów, przewidzianych w prawie niniejszem, nie wlicza się dnia...

Art. 57. Niedopuszczalność dni ulgowych - Nie są dopuszczalne dni ulgowe ani na podstawie ustawy, ani...

Art. 58. Upadłość wystawcy I obowiązek odmowy zapłaty czeku - Trasat jest obowiązany odmówić zapłaty czeku, jeżeli doszło do jego...

Dział XI. Roszczenie z tytułu niesłusznego zbogacenia

Art. 59. Niesłuszne wzbogacenie wystawcy czeku, przedawnienie roszczenia - Wystawca, którego zobowiązanie czekowe wygasło wskutek przedawnienia lub zaniedbania czynności...

Dział XII. Skutki braku pokrycia

Art. 60. Odpowiedzialność wystawcy w razie braku pokrycia czeku, przedawnienie roszczeń - Jeżeli zapłata czeku nie nastąpiła spowodu, że wystawca, wystawiając czek,...

Art. 61. Odpowiedzialność karna za wystawienie czeku bez pokrycia - Kto wystawia czek, nie mając u trasata potrzebnego funduszu do...

Dział XIII. Kolizja ustaw

Art. 62. Prawo właściwe dla oceny zdolnośCI do zaciągania zobowiązań czekowych - Zdolność osoby do zaciągania zobowiązań czekowych ocenia się według jej...

Art. 63. Prawo właściwe dla oceny ważnośCI czeku - Prawo kraju miejsca płatności czeku rozstrzyga o tem, na kogo...

Art. 64. Prawo właściwe dla oceny formy oświadczenia czekowego - Formę oświadczenia czekowego ocenia się podług ustaw kraju, w którym...

Art. 65. Prawo właściwe dla określania skutków zobowiązań czekowych - Skutki zobowiązań czekowych określa się według ustaw kraju, w którym...

Art. 66. Prawo właściwe dla określania terminów wykonywania zwrotnego poszukiwania - Terminy wykonywania zwrotnego poszukiwania określa w stosunku do wszystkich osób,...

Art. 67. Prawo miejsca płatnośCI czeku - Prawo miejsca płatności czeku określa:1) czy czek może być płatny...

Art. 68. Prawo właściwe dla formy I terminu protestu oraz innych czynnośCI dotyczących praw czekowych - Formę i terminy protestu, tudzież formę innych czynności, potrzebnych do...

Dział XIV. Protest

Art. 69. Uprawnienie do sporządzenia protestu - Protest sporządza notarjusz.

Art. 70. Elementy protestu - Protest zawiera:1) nazwisko osoby, która żąda protestu, oraz osoby, przeciw...

Art. 71. Miejsce dokonania czynnośCI zachowawczych - Przedstawienia czeku, wezwania do wydania egzemplarza, tudzież wszystkich innych czynności...

Art. 72. Forma protestu - Protest należy napisać na odwrotnej stronie czeku albo na osobnej...

Art. 73. Umieszczanie protestu w przypadku kilku egzemplarzy czeku - Jeżeli zobowiązanemu przedstawiono równocześnie kilka egzemplarzy czeku, wystarczy umieszczenie protestu...

Art. 74. Odbiór zapłaty I jej pokwitowanie przez notariusza - Notarjusz jest upoważniony i obowiązany do odbioru zapłaty i do...

Art. 75. Zawiadomienie o dokonaniu protestu - Jeżeli notarjusz nie zastanie osoby, do której wezwanie ma być...

Art. 76. Pomocnicy notariusza przy dokonywaniu czynnośCI zachowawczych - Przy dokonywaniu czynności zachowawczych notarjusz może posługiwać się pomocnikami, których...

Art. 77. Przechowywanie I wydawanie odpisów protestów - Notarjusz obowiązany jest przechowywać osobno odpisy protestów wraz z wypisem...

Dział XV. Czeki zaginione

Art. 78. Wniosek o uznanie zaginionego czeku za umorzony - Ten, komu czek zaginął, może żądać od sądu rejonowego miejsca...

Art. 79. Zapłata czeku po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania - Dłużnik czekowy oraz trasat, który po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu...

Art. 80. Zgłoszenie się żądającego umorzenia do trasata z żądaniem zapłaty po ogłoszeniu wezwania - Jeżeli po ogłoszeniu wezwania żądający umorzenia zgłosi się do trasata...

Art. 81. Skutki orzeczenia uznającego czek za umorzony - Na podstawie orzeczenia, uznającego czek za umorzony, można wykonywać wszystkie...

Dział XVI. Przepisy końcowe I przejściowe

Art. 82. Utrata mocy rozporządzenia prezydenta rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1924 r. O prawie czekowem - Z dniem wejścia w życie prawa niniejszego traci moc rozporządzenie...

Art. 83. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy - Ilekroć przepisy prawne powołują się na dotychczasowe prawo czekowe, stosuje...

Art. 84. Rozporządzenie ustalające izby rozrachunkowe - Rozporządzenie Ministra Skarbu, wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, ustali,...

Art. 85. Utrata mocy przepisu rozporządzenia prezydenta rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. O wierzytelnościach w walutach zagranicznych - Pozostają w mocy przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12...

Art. 86. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy - Przepisów prawa niniejszego nie stosuje się do czeków, wystawionych przed...

Art. 87. Organ odpowiedzialny za wykonanie ustawy - Wykonanie prawa niniejszego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Art. 88. Data wejścia w życie ustawy - Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1936...