Prawo budowlane
Rozdział 5d. Książka obiektu budowlanego

Art. 60a. Zakres wpisów w książce obiektu budowlanego - Książka obiektu budowlanego jest dokumentem przeznaczonym do dokonywania wpisów w...

Art. 60b. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego - 1. Książkę obiektu budowlanego prowadzi się na bieżąco dla każdego:1)...

Art. 60c. Termin zakładania książki obiektu budowlanego - Książkę obiektu budowlanego zakłada właściciel lub zarządca obiektu budowlanego w...

Art. 60d. Odpowiedzialność za prowadzenie książki obiektu budowlanego - Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego wskazuje w książce obiektu budowlanego...

Art. 60e. Uprawnienie do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego - 1. Uprawnionymi do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego są:1)...

Art. 60f. Termin dokonania wpisu w książce obiektu budowlanego - 1. Wpisu w książce obiektu budowlanego dokonuje się niezwłocznie, jednak...

Art. 60g. Zamknięcie książki obiektu budowlanego prowadzonej w systemie ekob - W terminie miesiąca od dnia zakończenia rozbiórki obiektu budowlanego jego...

Art. 60h. Zakładanie I prowadzenie książki obiektu w postaci elektronicznej w systemie ekob - 1. Książkę obiektu budowlanego zakłada się i prowadzi w postaci...

Art. 60i. Przekazanie książki obiektu budowlanego nowemu właścicielowi lub zarządcy obiektu - 1. W przypadku zmiany właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego dotychczasowy...

Art. 60j. Obowiązek posiadania konta w systemie C-kob - 1. W celu założenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej...

Art. 60k. Obowiązek dołączenia do książki obiektu budowlanego planu sytuacyjnego - 1. Osoba wskazana w książce obiektu budowlanego do jej prowadzenia...

Art. 60l. Przydział stałego lub czasowego dostępu do systemu C-kob - 1. Organom nadzoru budowlanego oraz innym organom lub służbom uprawnionym...

Art. 60m. Obowiązek zapewnienia kontrolującym dostęp do książki obiektu budowlanego w systemie C-kob - Osoby, o których mowa w art. 60e uprawnienie do dokonywania...

Art. 60n. Funkcje systemu C-kob - 1. System c-KOB zapewnia:1) osobom, o których mowa w art....

Art. 60o. Administrator danych przetwarzanych w systemie C-kob - 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest administratorem danych przetwarzanych w...

Art. 60p. Forma dostępu do systemu C-kob - Dostęp do systemu c-KOB następuje przez uwierzytelnienie i autoryzację osoby...

Art. 60q. Okres przechowywania książki obiektu budowlanego w systemie C-kob - 1. System c-KOB zapewnia przechowywanie książki obiektu budowlanego przez okres...

Art. 60r. Rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego I systemu C-kob - Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz...