Prawo budowlane
Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych

Art. 61. Obowiązki właściciela lub zarządcy w zakresie utrzymywaniu I użytkowania obiektu budowlanego - Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:1) utrzymywać i użytkować...

Art. 62. Kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania - 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane...

Art. 62a. Protokół z kontroli budowy - 1. Z kontroli, o których mowa w art. 62 kontrole...

Art. 62b. Wpis o kontroli w książce obiektu budowlanego - 1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli obiektu...

Art. 63. Obowiązek przechowywania dokumentów - 1. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez...

Art. 64. Dołączenie do książki obiektu budowlanego protokołów z kontroli obiektu budowlanego - 1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku...

Art. 65. Obowiązek udostępnienia dokumentów przez właściciela lub zarząDCę obiektu - Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać dokumenty, o...

Art. 66. Decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowośCI - 1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:1) może zagrażać życiu...

Art. 67. Nakaz rozbiórki obiektu - 1. Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się...

Art. 68. Nakaz opróżnienia budynku lub wyłączenia z użytkowania - W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części...

Art. 69. Zastosowanie środków zabezpieczających - 1. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu...

Art. 70. Obowiązek usunięcia uszkodzeń I uzupełnienia braków stanowiących zagrożenie - 1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają...

Art. 71. Zmiana sposobu użytkowania obiektu - 1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części...

Art. 71a. Zmiana sposobu użytkowania obiektu bez wymaganego zgłoszenia - 1. W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego...

Art. 72. Rozporządzenie w sprawie rozbiórek - 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego...

Art. 72a. Inicjatywa w zakresie wszczęcia postępowań w sprawie wydania decyzji w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszeń prawa - Postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art....