Prawo budowlane
Rozdział 5c. Zakończenie budowy

Art. 54. Warunki przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego - 1. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest...

Art. 55. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie - 1. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję...

Art. 56. Obowiązki informacyjne inwestora obowiązanego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego - 1. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia...

Art. 57. Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy - 1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku...

Art. 59. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu - 1. Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na...

Art. 59a. Kontrola budowy - 1. Organ nadzoru budowlanego przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę...

Art. 59c. Termin kontroli - 1. Organ nadzoru budowlanego przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21...

Art. 59d. Protokół obowiązkowej kontroli - 1. Organ nadzoru budowlanego, po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, sporządza protokół...

Art. 59e. Uprawnienie do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy lub obiektu budowlanego - Obowiązkową kontrolę budowy lub obiektu budowlanego może przeprowadzać, z upoważnienia...

Art. 59f. Kara za stwierdzenie nieprawidłowośCI przy kontroli - 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w...

Art. 59g. Postanowienie o wymierzeniu kary - 1. Karę, o której mowa w art. 59f kara za...

Art. 59h. Niedopuszczalność stwierdzenia nieważnośCI decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - Nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli...

Art. 59i. Stwierdzenie użytkowania obiektu budowlanego lub jego częśCI z naruszeniem przepisów ustawy - 1. W przypadku stwierdzenia użytkowania obiektu budowlanego lub jego części...

Art. 60. Przekazanie przez inwestora dokumentacji budowy właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego - 1. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi albo...