Prawo budowlane
Rozdział 5b. Postępowanie w sprawie rozpoczęcia I prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy

Art. 48. Postanowienie o wstrzymaniu budowy - 1. Organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy w...

Art. 48a. Wniosek o legalizację - 1. W terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o...

Art. 48b. Dokumenty legalizacyjne - 1. W przypadku złożenia wniosku o legalizację organ nadzoru budowlanego...

Art. 49. Postępowanie legalizacyjne - 1. W przypadku przedłożenia dokumentów legalizacyjnych organ nadzoru budowlanego sprawdza:1)...

Art. 49a. Zwrot opłaty legalizacyjnej - 1. W przypadku uchylenia w postępowaniu odwoławczym decyzji, o której...

Art. 49c. Odesłanie do przepisów ustawy – ordynacja podatkowa - 1. Do opłat legalizacyjnych w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje...

Art. 49d. Wysokość opłaty legalizacyjnej - 1. Wysokość opłaty legalizacyjnej w przypadku:1) budowy wymagającej decyzji o...

Art. 49e. Decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego lub jego częśCI - Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego lub...

Art. 49f. Uproszczone postępowanie legalizacyjne - 1. W przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części:1)...

Art. 49g. Dokumenty legalizacyjne wymagane w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym - 1. W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego nakłada,...

Art. 49h. Przebieg uproszczonego postępowania legalizacyjnego - 1. W trakcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego sprawdza:1)...

Art. 49i. Rozstrzygnięcia organu w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym - 1. Organ nadzoru budowlanego, w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym, wydaje:1) decyzję...

Art. 50. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych - 1. W przypadkach innych niż określone w art. 48 postanowienie...

Art. 50a. Nakaz rozbiórki obiektu - Organ nadzoru budowlanego w przypadku wykonywania robót budowlanych – pomimo...

Art. 51. Decyzje organu po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy - 1. Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o...

Art. 52. Pokrywanie kosztów wykonania obowiązków określonych w postanowieniach I decyzjach - 1. Obowiązki, w formie nakazów i zakazów, określone w postanowieniach...

Art. 53. Ponoszenie kosztów rozbiórki obiektu budowlanego - Przepis art. 52 pokrywanie kosztów wykonania obowiązków określonych w postanowieniach...

Art. 53a. Inicjatywa w zakresie wszczęcia postępowania legalizacyjnego - 1. Postępowania uregulowane w niniejszym rozdziale wszczyna się z urzędu....