Prawo budowlane
Rozdział 5a. Dziennik budowy

Art. 47a. Dziennik budowy - 1. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przeznaczony do rejestrowania:1) przebiegu...

Art. 47b. Wymóg prowadzenia dziennika budowy odrębnie dla każdego obiektu budowlanego - 1. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego...

Art. 47c. Postacie dziennika budowy - 1. Dziennik budowy prowadzi się w postaci:1) papierowej, z uwzględnieniem...

Art. 47d. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy - Za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami ustawy odpowiada kierownik...

Art. 47e. Uprawnieni do dokonania wpisu w dzienniku budowy - 1. Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są:1) uczestnicy...

Art. 47f. Obowiązek dołączenia do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych - 1. Inwestor zapewnia dołączenie do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych...

Art. 47g. Wydanie dziennika budowy - 1. O wydanie dziennika budowy występuje inwestor. 2. Organem właściwym...

Art. 47h. Wydawanie dziennika budowy - 1. Wydanie dziennika budowy następuje przez:1) ostemplowanie przedłożonego przez inwestora...

Art. 47i. Zapewnienie nowemu inwestorowi dostępu do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej - Jeżeli dziennik budowy jest prowadzony w postaci elektronicznej, w przypadku...

Art. 47j. Tomy dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej - 1. Dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej może się składać...

Art. 47k. Kontynuowanie w postaci elektronicznej dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej - 1. Dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej można kontynuować w...

Art. 47l. Zamknięcie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej - 1. W przypadku zakończenia robót budowlanych kierownik budowy zamyka wpisem...

Art. 47m. Wydawanie I prowadzenie dzienników budowy w postaci elektronicznej w systemie edb - 1. System EDB służy do wydawania oraz prowadzenia dzienników budowy...

Art. 47n. Obowiązek posiadania konta w systemie edb - 1. W celu wystąpienia o wydanie dziennika budowy prowadzonego w...

Art. 47o. Udostępnianie dziennika budowy w systemie edb - 1. W przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej:1) inwestor...

Art. 47p. Dostęp do systemu edb - Dostęp do systemu EDB następuje przez uwierzytelnienie i autoryzację osoby...

Art. 47q. Administrator danych przetwarzanych w systemie edb - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest administratorem danych przetwarzanych w systemie...

Art. 47r. Dane osobowe przechowywane w systemie edb - W systemie EDB są przechowywane dane osobowe:1) użytkowników kont: a)...

Art. 47s. Okres dostępu do dziennika budowy w systemie edb - 1. System EDB zapewnia dostęp do dziennika budowy prowadzonego w...

Art. 47t. Przydział stałego lub czasowego dostępu do systemu edb - 1. Organom administracji architektoniczno-budowlanej, organom nadzoru budowlanego oraz innym organom...

Art. 47u. Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy I systemu edb - Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz...

Art. 47v. Ostateczny termin wydawania dzienników budowy w postaci papierowej - Dziennik budowy w postaci papierowej wydaje się do dnia 31...