Prawo budowlane
Rozdział 3. Prawa I obowiązki uczestników procesu budowlanego

Art. 17. Uczestnicy procesu budowlanego - Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są:1) inwestor; 2) inspektor...

Art. 18. Obowiązki inwestora - 1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem...

Art. 19. Obowiązki nakładane decyzją o pozwoleniu na budowę - 1. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na...

Art. 20. Podstawowe obowiązki projektanta - 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:1) opracowanie projektu budowlanego w...

Art. 21. Uprawnienia projektanta w trakcie realizacji budowy - 1. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:1) wstępu na...

Art. 21a. Plan bezpieczeństwa I ochrony zdrowia - 1. Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o...

Art. 22. Podstawowe obowiązki kierownika budowy - Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:1) protokolarne przejęcie od inwestora...

Art. 23. Uprawnienia kierownika budowy - Kierownik budowy ma prawo: 1) występowania do inwestora o zmiany...

Art. 24. Niedopuszczalność łączenia funkcji kierownika budowy I inspektora nadzoru - 1. Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie...

Art. 25. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego - Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:1) reprezentowanie inwestora na...

Art. 26. Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego - Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi...

Art. 27. Koordynator czynnośCI na budowie - Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w...

Art. 27a. Obowiązki inwestora I kierownika budowy w trakcie projektowania I budowy obiektu budowlanego - W trakcie projektowania i budowy obiektu budowlanego wykonanie czynności geodezyjnych...