Prawo budowlane
Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. Zakres regulacji ustawy - Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą...

Art. 2. Wyłączenie stosowania ustawy - 1. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych. 2. Przepisy...

Art. 3. Katalog pojęć ustawowych - Ilekroć w ustawie jest mowa o:1) obiekcie budowlanym – należy...

Art. 4. Prawo zabudowy nieruchomośCI gruntowej - Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do...

Art. 5. Wymogi wobec obiektu budowlanego I urządzeń budowlanych - 1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz...

Art. 5a. Obwieszczenie w postępowaniu dotyczącym obiektu liniowego - 1. W przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony...

Art. 6. Zagospodarowania działek I terenów budowy obiektów budowlanych - Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa...

Art. 7. Przepisy techniczno-budowlane - 1. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:1) warunki techniczne, jakim powinny...

Art. 8. Rozporządzenie w sprawie dodatkowych warunków dla niektórych budynków - Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki techniczne,...

Art. 9. Warunki I tryb odstąpienia od przepisów techniczno-budowlanych - 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów...

Art. 10. Dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych - Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób...

Art. 11. Rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych stężeń I natężeń czynników szkodliwych - 1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,...